Poland

Prof. Włodzimierz Gut: Pfizer zachowuje się dziwnie

Prof. W³odzimierz Gut

Prof. W³odzimierz Gut, mikrobiolog i wirusolog.

TVP Info / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

- To chyba trochê takie nie bardzo lojalne podejœcie do Europy - powiedzia³ prof. W³odzimierz Gut, komentuj¹c pi¹tkow¹ zapowiedŸ firmy Pfizer, dotycz¹c¹ czasowego ograniczenia dostawy szczepionek przeciw Covid-19 dla ca³ej Europy.

O ograniczeniu dostaw Pfizer poinformowa³ w pi¹tek. Jak poda³a firma, ma to zwi¹zek z przygotowaniami do zwiêkszenia produkcji, co wymaga reorganizacji pracy.

Pfizer uspokaja, ¿e zmniejszenie dostaw potrwa tylko do zakoñczenia reorganizacji. Nie wiadomo jednak, ile czasu zajmie zmiana systemu produkcyjnego. Firma zapowiedzia³a, ¿e zwiêkszenie mo¿liwoœci produkcyjnych spowoduje wzrost liczby wytwarzanych szczepionek z 1,3 miliarda do 2 miliardów rocznie.

- Na szczêœcie s¹ jeszcze inne firmy - skomentowa³ w Polskim Radiu 24 prof. W³odzimierz Gut. - Ta firma trochê zachowuje siê dziwnie, bo zapowiada zwiêkszenie przez zmniejszenie - zauwa¿y³.

- Oni sobie otworzyli rynek w Chinach, maja pierwsz¹ dopuszczon¹ na terenie Chin szczepionkê, wiêc nie musz¹ siê zbytnio przejmowaæ. A kontrakt z Europ¹, powiedzmy, nie zadowala³ ich cenowo, wiêc jest to chyba trochê takie nie bardzo lojalne podejœcie do Europy - mówi³ wirusolog.

Goœæ PR24 zwróci³ uwagê, ¿e dopuszczona do u¿ycia w pañstwach Unii Europejskiej jest ju¿ tak¿e szczepionka firmy Moderna, z kolei preparat AstraZeneca „te¿ ju¿ bêdzie lada moment na rynku”.

- One s¹ znacznie ³atwiejsze logistycznie, w zwi¹zku z tym podejrzewam, ¿e producenci wykorzystaj¹ tê sytuacjê i bêd¹ chcieli wejœæ na rynek w du¿ych iloœciach - stwierdzi³ prof. W³odzimierz Gut.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe