Poland

Prof. Simon: Otwarte dyskoteki? To społeczne łajdactwo

Koronawirus SARS-CoV-2

Prof. Krzysztof Simon

fot. tv.rp.pl

- Nie ma mo¿liwoœci otwierania dyskotek. To jest dzia³anie antyspo³eczne, tego nie wolno robiæ - oceni³ prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu.

O warszawskiej dyskotece, która otworzy³a siê w sobotê dla goœci, poinformowa³ na Twitterze Marcin Dobski z „Wprost”, zamieszczaj¹c nagranie z jednego ze sto³ecznych lokali. Inne media informowa³y o zorganizowanych, mimo obostrzeñ, imprezach m.in. w Œwiebodzinie (województwo lubuskie) czy Tarnowie (Ma³opolska). W rozmowie z portalem money.pl takie zachowanie skrytykowa³ prof. Krzysztof Simon.

- Wszyscy jesteœmy zmêczeni restrykcjami, ale otwieranie dyskotek i bawienie siê na nich w dobie epidemii to dzia³anie antyspo³eczne - stwierdzi³ cz³onek rady konsultacyjnej ds. Covid-19 przy premierze.

- Nie ma mo¿liwoœci otwierania dyskotek. To jest dzia³anie antyspo³eczne, tego nie wolno robiæ. Owszem, przedsiêbiorcy powinni dostaæ pomoc, ale nie wolno im otwieraæ swoich biznesów na takich zasadach, jak poprzednio - oceni³ ordynator oddzia³u zakaŸnego w szpitalu wojewódzkim we Wroc³awiu.

- Faktem jest, ¿e wiele m³odych osób nie zachoruje - zastrzeg³ wroc³awski zakaŸnik, zaznaczaj¹c, ¿e ma obecnie na oddziale „dwa ciê¿kie przypadki ludzi dwudziesto-, trzydziestoletnich”. - W wiêkszoœci choruj¹ jednak ludzie po szeœædziesi¹tym, siedemdziesi¹tym roku ¿ycia i z wielochorobowoœci¹. Szanse, ¿e doczekaj¹ do szczepienia, zale¿¹ od tych, którzy bêd¹ trzymali dystans i ich nie zaka¿¹ - doda³, podkreœlaj¹c jednak, ¿e „to po prostu brak szacunku do innych osób”. - To jest skrajnie negatywna cecha takich ludzi - mówi³.

- Doskonale rozumiem i ubolewam nad tym, ¿e przez epidemiê firmy ulegaj¹ zapaœci i finansowej, ¿e ludzie bankrutuj¹. Tym ludziom trzeba pomóc, aby przetrwali do otwarcia rynku na ich us³ugi. Ale nie ma innej mo¿liwoœci ograniczenia tej epidemii, jeœli nie bêdziemy przestrzegali ustalanych na dany etap rozwoju epidemii restrykcji – które faktycznie bywaj¹ denerwuj¹ce - podkreœli³ prof. Krzysztof Simon.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before