Poland

Prof. Simon: Jestem za tym, by młodsze klasy wróciły do szkół

Covid-19

Prof. Krzysztof Simon

tv.rp.pl

B³êdem jest ujednolicanie terminu ferii – twierdzi prof. Krzysztof Simon, dolnoœl¹ski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaŸnych, ordynator oddzia³u chorób zakaŸnych szpitala we Wroc³awiu.

Czy w Polsce spada liczba zaka¿eñ, bo spada liczba testowanych osób?

Proszê siê nie przywi¹zywaæ do tych danych. By³y one ró¿nie interpretowane i ró¿nie podawane. My w tej chwili testujemy tylko przypadki objawowe. Jeœli jest to 20 proc. zaka¿eñ jednego dnia, to nale¿y tê liczbê pomno¿yæ przynajmniej przez piêæ. Nikt nie robi³ takich badañ, ale w innych krajach tak jest. Czyli 100 tys. ludzi zaka¿a siê codziennie, wiêkszoœæ bezobjawowo, i specjalnie im to nie szkodzi, ale mog¹ wirusa transmitowaæ.

Minister zdrowia Adam Niedzielski uwa¿a, ¿e mamy poprawê sytuacji i dynamika zachorowañ spada.

Zdecydowanie popieram nowego ministra zdrowia. On podj¹³ wiele bardzo s³usznych dzia³añ – wreszcie zacz¹³ walczyæ z epidemi¹, nie opowiada³ bzdur o wy¿szoœci œwi¹t Wielkiejnocy nad Bo¿ym Narodzeniem. Minister robi bardzo du¿o. Oczywiœcie, jako eksperci pomagaj¹cy ministrowi w walce z epidemi¹ mamy ró¿ne pogl¹dy. Jeœli robimy mniej testów, to jest oczywiœcie mniej przypadków. Znam dziesi¹tki osób, które nie chc¹ wykonywaæ testów. Uwa¿aj¹, ¿e przejd¹ zaka¿enie ³agodnie, albo boj¹ siê o pracê itp. Tak¿e skala jest zdecydowanie wiêksza. Jeœli zrobi siê 70 tys. testów u osób subklinicznych, to bêdzie oczywiœcie wiêcej tych przypadków.

Ministerstwo Zdrowia twierdzi, ¿e to lekarze rodzinni kieruj¹ na testy i to oni odpowiadaj¹ za to, ¿e przeprowadza siê mniej testów.

Nie chcia³bym obarczaæ kogoœ win¹. Nasza wspó³praca z lekarzami POZ by³a fatalna w okresie wakacyjnym. Po dyskusjach, wymianie pogl¹dów zdecydowanie siê to poprawi³o. Najwiêksza grupa lekarzy prowadzi okreœlon¹ politykê – wysy³aj¹ na testy tych, którzy siê do nich zg³aszaj¹ albo mog¹ siê do nich dodzwoniæ, bo z tym te¿ s¹ gigantyczne problemy. Czêœæ ludzi sobie robi testy prywatnie. Nie wiem, jaka w ich przypadku jest wymiana informacji. Jak siê ktoœ nie zg³asza do lekarza POZ albo nie mo¿e dodzwoniæ siê, to tego testu nie ma, a potem po tygodniu trafia do nas ze œmiertelnym zapaleniem p³uc i umiera, bo wczeœniej nie zacz¹³ siê leczyæ.

Czy œwiêta powinny siê odbywaæ w rygorze sanitarnym, z ograniczeniem liczby osób na wigilijnej wieczerzy?

To jest absurd. S³uszne jest, ¿eby to ograniczyæ, ale trzeba siê przebiæ do spo³eczeñstwa, ¿e jest epidemia, jest ciê¿ko, s³u¿ba zdrowia jest na dnie organizacyjnym i personalnym, róbmy wszystko, ¿eby nie by³o zbiorowej wymiany, masowych spotkañ, tego picia, jedzenia i siedzenia ca³ymi rodzinami, i zaka¿ania siê.

Nie rozumiem tych wszystkich ograniczeñ. Po pierwsze, nie widzê powodów, ¿eby na ferie nie jecha³y osoby, które przechorowa³y Covid albo maj¹ przeciwcia³a. One teoretycznie nie zachoruj¹, w 99,9 proc., wiêc dlaczego nie maj¹ wyje¿d¿aæ na wakacje? Po drugie, podstawowym elementem ka¿dej epidemii jest rozrzedzenie. A tu ktoœ wpad³ na pomys³, ¿eby kumulowaæ ca³e to towarzystwo w jednym terminie. Po trzecie, rozrzedzenie dotyczy te¿ zakupów. Ludzie bêd¹ chodziæ do sklepów, bo gdzieœ musz¹, bo tego wszystkiego nie wytrzymaj¹. Po czwarte, kwestia ograniczeñ sfery hotelowej, zamkniêtych pomieszczeñ w lokalach – to jest wszystko do dogadania. Bo to nagle wszystko pada. Ludzie siê dowiaduj¹ z dnia na dzieñ, ¿e nie mog¹ w ogóle pracowaæ.

Czy to dobrze, ¿e pozamykane s¹ kluby fitness i restauracje?

Zawsze by³em przeciwnikiem totalnego lockdownu, choæ musieliœmy to zrobiæ na pocz¹tku roku, bo kraj by³ kompletnie nieprzygotowany. Ale nie wykorzystaliœmy tego. W tej chwili mamy du¿e doœwiadczenie, jak tym wszystkim mniej wiêcej operowaæ. S¹ ró¿ne regiony Polski o ró¿nym natê¿eniu liczby zaka¿eñ, zagêszczeniu ludnoœci. Nie mo¿na porównywaæ uprzemys³owionego Dolnego Œl¹ska czy Warszawy do ziemi lubuskiej czy Podlasia, bo to dwa ró¿ne regiony i ró¿na gêstoœæ ludnoœci. Kluby fitness? Nie bardzo rozumiem. Pozwólmy tym ludziom na zwolnionych obrotach, na niewielkich dochodach, funkcjonowaæ z 20 proc. klientów.

Kiedy dzieci powinny wróciæ do szko³y? Minister edukacji ma nadziejê, ¿e 18 stycznia.

Nie wiem, na kiedy minister Czarnek, który zachowuje siê doœæ dziwnie, to zaplanowa³, bo mo¿e ma jakieœ dobre pomys³y. Nie wiem, kiedy to nast¹pi. Na pewno taki stan, ¿e dzieci siedz¹ w domu, a rodzice nie id¹ do pracy, jest katastrof¹. Jestem zwolennikiem, by m³odsze klasy wróci³y do szkó³, bo nie ma dowodów, ¿e dzieci przebywaj¹ce w szkole s¹ g³ównym Ÿród³em zaka¿enia. Jestem nauczycielem akademickim i kszta³cenie medycyny na odleg³oœæ to jest doœæ specyficzna sprawa. Nie wiem, czy ktoœ chcia³by mieæ lekarza, który nie widzia³ pacjenta. W³aœciwie szykuje siê katastrofa.

Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych, mówi, ¿e czeka nas jeszcze miesi¹c–dwa du¿ych wyrzeczeñ.

Wirus siê szerzy. Nie leczymy ca³ej gamy osób, które powinniœmy leczyæ, bo oddzia³y s¹ przepe³nione. Narasta œmiertelnoœæ, trzeba sobie jakoœ z tym daæ radê. Nie znam pana Maliszewskiego i nie wiem, co on ma wspólnego z medycyn¹. Myœlê, ¿e to siê bêdzie ci¹gnê³o dalej, dopóki nie bêdzie szczepionek albo nie przechoruje ca³a masa ludzi.

wspó³praca Jakub Mikulski

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club