Poland

Prof. Simon: Czy szczepić dwukrotnie osoby, które chorowały?

Koronawirus SARS-CoV-2

Prof. Krzysztof Simon

fot. tv.rp.pl

- Czy warto szczepiæ dwukrotnie osoby, które chorowa³y? Ja uwa¿am, ¿e nie. Zaka¿enie mo¿na traktowaæ jako pierwsze szczepienie. Po szeœciu miesi¹cach mo¿na podaæ jednorazow¹ dawkê szczepionki - uwa¿a prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu.

Prezydent Andrzej Duda odby³ w poniedzia³ek rozmowê telefoniczn¹ z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Wœród poruszonych tematów by³a kwestia mo¿liwoœci zakupu szczepionki przeciw koronawirusowi. Agencja Informacyjna Xinhua poinformowa³a, ¿e prezydent Chin zobowi¹za³ siê do dostarczenia szczepionki do Polski.

- Powinniœmy siê szczepiæ wszystkim tym, co zostanie zatwierdzone przez odpowiednie agendy œwiatowe i agendy Unii Europejskiej, czyli zatwierdzone co do jakoœci i skutecznoœci. Myœlê, ¿e tak¹ opiniê wyg³osi ka¿dy ekspert w tym kraju - skomentowa³ w rozmowie z TVN24 prof. Krzysztof Simon.

Goœæ programu nie przypomina sobie, by temat chiñskich szczepionek by³ poruszany na Radzie Medycznej. - Nie mam zdania na temat tej szczepionki, poniewa¿ nie widzia³em badañ dotycz¹cych jej skutecznoœci i bezpieczeñstwa. Wiele szczepionek jest dobrych, ale wymagaj¹ kontroli niezale¿nych organów - oceni³. Podczas jutrzejszego spotkania Rady Medycznej prawdopodobnie zostanie omówiony temat sprowadzenia szczepionki z Chin. 

Komentuj¹c szczepionkê Sputnik V, prof. Simon powiedzia³, ¿e niedopuszczalne jest, by szczepionka by³a podawana pacjentom, gdy nadal prowadzone s¹ badania kliniczne. Tak by³o w przypadku rosyjskiej szczepionki.

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, ¿e do Polski dotar³a trzecia fala epidemii. Czym to jest spowodowane?

- Wieloma rzeczami. Po pierwsze, bo to jest epidemia, w okresie zimowo-wiosennym wystêpuje wiêcej zaka¿eñ. Drugim elementem jest to, ¿e coraz czêœciej mamy do czynienia z wariantami, które s¹ bardziej zakaŸliwe. Widzimy to na swoich oddzia³ach, gdzie mamy 90-100 proc. ob³o¿enia i trzeba otwieraæ nowe oddzia³y. Trzecim elementem jest zmêczenie ludzi obowi¹zuj¹cymi restrykcjami. Kolejnym elementem jest grupa, która uwa¿a, ¿e to jest bzdura, ¿e to jest czip, ¿e chowamy statystów. S¹ tacy ludzie. Wirus siê nie szerzy przez motylki i szczurki. To przenosi cz³owiek na cz³owieka. Ktoœ komuœ nakas³a³ w twarz i innej mo¿liwoœci nie ma. To nie jest mi³a i przyjemna choroba. Zapraszam do siebie do kliniki, gdzie 8 czy 10 osób siê dusi i pewnie czêœæ z nich umrze - skomentowa³. 

Przy jakiej liczbie zaka¿eñ mo¿e dojœæ do za³amania s³u¿by zdrowia? - Jednym elementem jest liczba ³ó¿ek i dostêpnych respiratorów, ale wa¿niejsza jest liczba personelu. - Na szczêœcie uda³o siê zaszczepiæ wiêkszoœæ s³u¿by zdrowia. Na szczêœcie nikt nie protestowa³, nie opowiada³ g³upot o szczepionkach hodowanych na ludzkich p³odach i o 5G - powiedzia³.

W poniedzia³ek rano prof. Andrzej Horban, g³ówny doradca premiera ds. pandemii powiedzia³, ¿e rz¹d analizuje przejœcia na szczepienie jedn¹ dawk¹. Ma to zapewniæ podanie szczepionki wiêkszej grupie ludzie.

- Dyskutujemy na ten temat. Ja mam trochê inne zdanie. Protestowa³em przeciwko takiemu podejœciu. Nie wiemy, czy bêd¹ systematyczne dostawy szczepionek. Przy takim rozwi¹zaniu ba³agan by³by kompletny, na szczêœcie premier nie da³ siê przekonaæ do takiej koncepcji. Problem jest inny: czy warto szczepiæ dwukrotnie osoby, które chorowa³y? Ja uwa¿am, ¿e nie. Zaka¿enie mo¿na traktowaæ jako pierwsze szczepienie. Po szeœciu miesi¹cach mo¿na do³o¿yæ jednorazowe szczepienie. Takie zalecenia ju¿ siê pojawiaj¹ w USA. Byæ mo¿e wprowadzimy to w Polsce - oceni³.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR