Poland

Prof. Rotfeld: Droga do bezpiecznej Polski

prof. Adam Daniel Rotfeld

Rzeczpospolita

Droga do budowania Polski bezpiecznej, silnej i nowoczesnej prowadzi przez wykorzystanie wielostronnych instytucji miêdzynarodowych. Nie ma lepszego wyboru ni¿ umacnianie si³y wewnêtrznej kraju oraz zwartoœci Unii Europejskiej i NATO – mówi Jerzemu Haszczyñskiemu prof. Adam Daniel Rotfeld, by³y szef naszej dyplomacji.

Plus Minus: Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 3 listopada uchodz¹ za niezwykle wa¿ne. Czy po tym, kto wygra, dowiemy siê, w jakim œwiecie ¿yjemy?

Powszechne jest przekonanie, ¿e prezydentura Donalda Trumpa przyœpieszy³a spadek przywódczej roli USA w œwiecie. Przyczyny tego stanu rzeczy maj¹ g³ównie charakter wewnêtrzny. Has³o „Make America Great Again" („Uczyñmy Amerykê znów wielk¹") opiera³o siê na jego biznesowym doœwiadczeniu i transakcyjnym podejœciu do polityki bezpieczeñstwa. Ameryka – w jego rozumieniu – ponosi nadmierne koszty. Skoro produkt krajowy brutto (PKB) Niemiec i innych pañstw Europy Zachodniej jest wysoki, to nale¿y stosownie podnieœæ poziom ich wydatków na zbrojenia.

Istotnym elementem w procesie podejmowania decyzji by³ te¿ narcyzm i promocja w³asnej osoby. Trump zra¿a³ do siebie nawet tych, którzy mieli bliskie pogl¹dy albo wrêcz to¿same. Jak John Bolton, kompetentny, doœwiadczony, zaliczany do grupy jastrzêbi; pos...

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group