Poland

Prof. Pyrć ostrzega przed powrotem pełnego lockdownu

tv.rp.pl

- Nie jestem fanem maseczek na co dzieñ, ale jednak siê do tego stosujê, dlatego ¿e cen¹ za zignorowanie tego bêdzie niestety sytuacja znacznie gorsza i to siê odbije równie¿ na naszym ¿yciu codziennym - powiedzia³ w Polsat News prof. Krzysztof Pyræ, cz³onek Rady Medycznej.

Dopytywany o ró¿nice w objawach prof. Pyræ zastrzeg³, ¿e nie chce spekulowaæ. - Nie widzia³em danych, które by to potwierdza³y jednoznacznie - wyjaœni³. Podkreœli³, ¿e nie jest powiedziane, i¿ w przysz³oœci nie uda siê powi¹zaæ wariantu wirusa z konkretnymi objawami.

Zaznaczaj¹c, ¿e nie zaprzecza doniesieniom podkreœli³, ¿e nie chce dyskutowaæ "o czymœ, na co w tym momencie nie ma ¿adnych dowodów, takich konkretnych".

Cz³onek Rady Medycznej by³ te¿ pytany, czy zaleca³by noszenie maseczek ochronnych z dodatkowymi filtrami.

Czytaj tak¿e:
Ministerstwo Zdrowia: WskaŸnik transmisji koronawirusa przesta³ rosn¹æ

- Na pewno nie zaleca³bym tych z zaworkiem - odpar³.

- G³ówn¹ rol¹ maseczki jest to, ¿e je¿eli jesteœmy chorzy (czêœæ chorych o tym nie wie, bo mo¿e byæ przed objawami albo mo¿e byæ bezobjawowo zaka¿ona), mo¿emy byæ zagro¿eniem dla innych i w tym momencie maseczka stanowi faktyczn¹ barierê dla aerozoli, kropelek, które wydobywaj¹ siê z naszego uk³adu oddechowego - mówi³.

- Je¿eli taka maseczka ma zaworek, to ten zaworek siê otwiera i wypuszcza to wszystko na zewn¹trz. Rola filtruj¹ca tej maseczki jest wtedy zerowa - zaznaczy³ prof. Krzysztof Pyræ.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:
Najwiêcej zajêtych respiratorów od trzech miesiêcy
Zaka¿eñ o blisko 30 proc. wiêcej ni¿ przed tygodniem

Oceni³, ¿e najwa¿niejsze, byœmy "potraktowali sprawê po prostu powa¿nie". - Ja wiem, ¿e to jest dyskomfort. Ja równie¿ nie jestem fanem maseczek na co dzieñ, ale jednak siê do tego stosujê, dlatego ¿e cen¹ za zignorowanie tego bêdzie niestety sytuacja znacznie gorsza i to siê odbije równie¿ na naszym ¿yciu codziennym. To nie chodzi o to, ¿e wartoœci, s³upki wzrosn¹, tylko po prostu wrócimy do pe³nego lockdownu, je¿eli nie bêdziemy postêpowali rozs¹dnie - przekonywa³.

Football news:

Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them
Gasperini before the game with Juve: Ronaldo is a real phenomenon, but it would be better if Dybala missed a week or two
Barcelona estimates Dembele at 50 million euros. Juve may lower the price by including Rabiot in the deal
Flick announced his retirement from Bayern Munich at the end of the season. He is expected to take charge of the German national team