Poland

Prof. Lewicki: Ameryka nie jest nam potrzebna na co dzień

- (Donald) Trump mi imponowa³, niew¹tpliwie tak jest - przyzna³ w rozmowie z RMF FM amerykanista, prof. Zbigniew Lewicki.

Prof. Lewicki przekonywa³, ¿e "Trump bardzo wiele zrobi³, bez porównania wiêcej ni¿ jego poprzednik Barack Obama i bez porównania wiêcej ni¿ wielu innych prezydentów".

Wed³ug amerykanisty Trump by³ prezydentem "nietuzinkowym", który "robi³ niespodziewane rzeczy i (...) naprawdê potrafi³ realizowaæ swoje zamys³y".

Jednoczeœnie prof. Lewicki zastrzeg³, ¿e "nie bêdzie mu ¿al Trumpa jako cz³owieka, który zachowuje siê w sposób niegrzeczny, niekulturalny, a przede wszystkim krzywdz¹cy jego samego".

W kontekœcie zniesienia obowi¹zku wizowego wobec Polaków wyje¿d¿aj¹cych do USA w czasie prezydentury Trumpa, prof. Lewicki stwierdzi³, ¿e w rzeczywistoœci dokona³ tego "Kongres, a w³aœciwie pani ambasador, która trochê upiêkszy³a statystyki".

Mówi¹c o prezydenturze nastêpcy Trumpa, Joe Bidena (zostanie zaprzysiê¿ony 20 stycznia o godzinie 18 czasu polskiego), prof. Lewicki zauwa¿y³, ¿e w otoczeniu nowego prezydenta USA "jest wielu doradców, którzy maj¹ do Polski powa¿ne pretensje". - To zapewne znajdzie prze³o¿enie na decyzje czy wyst¹pienia samego prezydenta - przyzna³.

Amerykanista zwróci³ te¿ uwagê, ¿e Trump utrzymywa³ dobre relacje z Polsk¹ poniewa¿ potrzebowa³ "równowa¿nika do kiepskich relacji z Niemcami". - Biden tego nie bêdzie potrzebowa³, bo bêdzie otwiera³ siê na Europê - oceni³.

W kontekœcie przysz³ych relacji Polski z USA prof. Lewicki stwierdzi³, ¿e g³ówn¹ kwesti¹ w tych relacjach powinno byæ "zwiêkszenie obecnoœci wojsk USA w naszym kraju" ze wzglêdu na "realne zagro¿enie ze wschodu".

- Ameryka nam nie jest potrzebna na co dzieñ. Ameryka jest nam potrzebna na wszelki wypadek - podsumowa³.

Football news:

Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones