Poland

Prof. Horban o efektach ubocznych: Mdleją na widok strzykawki

Prof. Andrzej Horban

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Nie wyeliminujemy ca³kowicie wirusa ze œrodowiska, jesteœmy w stanie jedynie zmniejszyæ znacznie jego transmisjê - mówi³ krajowy konsultant ds. chorób zakaŸnych prof. Andrzej Horban, g³ówny doradca premiera ds. walki z COVID-19.

Doradca premiera mówi³ te¿ o lekach, które s¹ obecnie dostêpne dla chorych na COVID-19 leczonych w szpitalach. - S¹ stosowane na zasadzie eksperymentu medycznego. Wiemy ¿e leki dzia³aj¹ pod warunkiem, ¿e s¹ stosowane w okreœlonych warunkach klinicznych. Lekarze nauczyli siê ju¿ stosowaæ te leki - przekonywa³.

Prof. Horban doda³, ¿e "rozwi¹zaniem problemu bêd¹ szczepienia", które rozpoczn¹ siê "najwczeœniej w styczniu".

- Efekt bêdzie widoczny mniej wiêcej po szeœciu tygodniach - zastrzeg³.

Prof. Horban zapewnia³ te¿, ¿e szczepionki bêd¹ bezpieczne. - Objawy uboczne jakie znamy: objawy miejscowe, jak w przypadku szczepieñ przy grypie. Czasem zdarzaj¹ siê przypadki omdleñ na widok strzykawki, zazwyczaj mê¿czyzn - mówi³.

- Szczepionka bêdzie dzia³a³a, gdy bêdzie zaszczepiona wiêksza czêœæ spo³eczeñstwa. Na pocz¹tku chcemy zaszczepiæ grupy, które s¹ najbardziej nara¿one na œmieræ - podkreœla³ doradca premiera Morawieckiego.

Football news:

Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford