Poland

Prof. Horban: Jesteśmy u końca naszych kłopotów

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Zdaniem prof. Andrzeja Horbana „pozosta³o nam 2,5 miesi¹ca nasilonej epidemii. - Jesteœmy u koñca naszych k³opotów. Rozumiem frustracjê, wszyscy s¹ zmêczeni. Jesteœmy ju¿ bli¿ej ni¿ dalej - powiedzia³ na antenie Polsat News g³ówny doradca premiera do spraw COVID-19.

- To trzecia fala pandemii. Tego spodziewaliœmy siê od pocz¹tku - powiedzia³ na antenie Polsat News prof. Andrzej Horban, g³ówny doradca premiera do spraw COVID-19. - Wiêcej zaka¿eñ jest na pó³nocy Polski, ni¿ na po³udniu. Dlaczego? Na po³udniu ludzie chorowali, choæby przyk³ad Œl¹ska i górników - mówi³ doda³.

Jak oceni³ prof. Horban, „regionalizacja obostrzeñ to dobry kierunek”. - Jesteœmy w stanie policzyæ, co siê dzieje na terenie danej gminy i powiatu. Nie ma sensu zamykaæ ca³ego kraju, jeœli nie wszêdzie jest taki sam wzrost zaka¿eñ - zaznaczy³ i doda³, ¿e „pocieszaj¹ce jest to, ¿e choruj¹ osoby nieco m³odsze ni¿ poprzednio".

Zapytany o uzyskanie przez Polaków odpornoœci zbiorowej, prof. Horban odpowiedzia³: "Bêdzie ona wynikiem przechorowania COVID-19 przez czêœæ osób oraz szczepieñ seniorów. Myœlê, ¿e jakieœ 20 proc. ju¿ przechorowa³o".

Zdaniem Horbana na prze³omie kwietnia i maja zachorowania bêd¹ spadaæ.

Doradca premiera do spraw COVID-19 wypowiedzia³ siê tak¿e na temat zakazu noszenia zamienników maseczek takich jak szaliki, chusty czy przy³bice. - Usi³owaliœmy to wyt³umaczyæ od pocz¹tku. Jeœli coraz czêœciej zaczêto nosiæ przy³bice czy szalik, to w którymœ momencie trzeba zareagowaæ, zw³aszcza w obliczu nasilonej transmisji wirusa. (…) Pozosta³o nam 2,5 miesi¹ca nasilonej epidemii. Jesteœmy u koñca naszych k³opotów. Rozumiem frustracjê, wszyscy s¹ zmêczeni. Jesteœmy ju¿ bli¿ej ni¿ dalej - podkreœli³. Profesor skomentowa³ równie¿ temat zniesienia zakazu chodzenia w maseczce na œwie¿ym powietrzu. - Dyskutowaliœmy na ten temat bardzo d³ugo. Jeœli trzymamy dystans powy¿ej 2-3 metrów, to do zaka¿eñ na œwie¿ym powietrzu nie powinno dojœæ. (…) Wszystko zale¿y od zdrowego rozs¹dku obywateli - zapewni³.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third