Poland

Prof. Horban: Apelowałbym do wszystkich o ociupinę rozsądku

AFP

- Mamy nadziejê, ¿e podjête œrodki maj¹ce na celu zapobieganie rozprzestrzenianie siê epidemii zadzia³aj¹ - powiedzia³ na antenie Polsat News prof. Andrzej Horban, przewodnicz¹cy grupy rz¹dowych doradców epidemiologicznych. Zapytany o ryzyko zaka¿eñ w trakcie trwaj¹cych od kilku dni protestów, oceni³, ¿e jest ono wysokie. - Apelowa³bym do wszystkich o ociupinê rozs¹dku, cofniêcie siê krok do ty³u i zaczêcie normalnego dialogu, a nie ryzykowanie za³amania ca³ego systemu ochrony zdrowia - podkreœli³.

Dane mówi¹ce o mniejszej liczbie nowych zaka¿eñ skomentowa³ na antenie Polsat News prof. Andrzej Horban, przewodnicz¹cy grupy rz¹dowych doradców epidemiologicznych. Jak przyzna³, nie mo¿na jeszcze wyci¹gaæ ¿adnych wniosków. - Z regu³y w poniedzia³ek jest mniej nowo zdiagnozowanych, ni¿ w ci¹gu tygodnia, bo taki jest cykl pracy laboratoriów - powiedzia³. - Wa¿ne, ¿e nie jest 15-20 tys., mamy œwiate³ko w tunelu - doda³. - Nasz system jest policzony na kilkanaœcie tysiêcy chorych, do 30 tys. Ci chorzy bêd¹ "za³atwiani" w taki sposób, jak byæ powinni, tzn. otrzymaj¹ pomoc medyczn¹ zgodnie z zasadami sztuki - zapewnia³.

Prof. Horban zaznaczy³ tak¿e, ¿e rz¹d chcia³by unikn¹æ lockdownu. - Jest takie ryzyko, ale trudno to sobie teraz wyobraziæ - stwierdzi³. - (...) Celem tzw. lockdownu jest po pierwsze utrzymanie epidemii na takim poziomie, ¿eby by³y dostêpne ³ó¿ka szpitalne dla osób, które musz¹ byæ hospitalizowane - doda³. - Drugim celem jest ochrona osób, które choruj¹ w sposób ciê¿ki. Wszyscy wiemy, ¿e dotyczy to osób starszych - granic¹ arbitraln¹ jest 70 lat, ale równie¿ ludzie relatywnie m³odzi, czyli 50-60-letni. Widzimy to w szpitalach - choruj¹ ludzie relatywnie m³odzi, bez du¿ych obci¹¿eñ, dlatego, ¿e ta grupa te¿ zaczyna byæ zara¿ana - wyt³umaczy³ prof. Horban.

Zapytany o ryzyko zaka¿eñ w trakcie trwaj¹cych od kilku dni protestów, prof. Horban oceni³, ¿e jest ono wysokie. - Apelowa³bym do wszystkich o ociupinê rozs¹dku, cofniêcie siê krok do ty³u i zaczêcie normalnego dialogu, a nie ryzykowanie za³amania ca³ego systemu ochrony zdrowia - powiedzia³. - Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ wzrostu zachorowañ, którym widzimy od po³owy paŸdziernika, jest powrót studentów na uczelnie - zaznaczy³.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out