Poland

Prof. Flisiak: Epidemia wygaśnie wraz z nastaniem lata

Karetka pogotowia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Delikatna stabilizacja, która jest bardzo krucha i w ka¿dej chwili mo¿e siê za³amaæ - mówi³ o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce prof. Robert Flisiak, cz³onek doradzaj¹cej premierowi ws. pandemii Rady Medycznej w rozmowie z TVN24.

- Jestem za tym, aby testowaæ masowo pod warunkiem, ¿e mamy mo¿liwoœæ potem zrobiæ coœ z t¹ wiedz¹ - mamy mo¿liwoœci organizacyjne do zapewnienia kwarantanny dla wszystkich, u których zostan¹ wykryte zaka¿enia - mówi³ prof. Flisiak.

Prof. Flisiak przyzna³, ¿e najwiêksz¹ trudnoœci¹ jeœli chodzi o sytuacjê epidemiczn¹ jest wykrywanie osób, bêd¹cych na 1-3 dni przed wyst¹pieniem u nich objawów COVID-19. - Wtedy zakaŸnoœæ jest najwy¿sza, to sytuacja inna ni¿ w przypadku pierwszego wirusa SARS czy MERS - mówi³.

- 30 tysiêcy testów? To za ma³o. Ka¿da liczba wy¿sza bêdzie lepsza - tak prof. Flisiak odpowiedzia³ na pytanie czy obecnie wykonywana w Polsce liczba testów na COVID-19 jest odpowiednia.

- Ja bym chyba ju¿ teraz nie podejmowa³ decyzji o feriach. Sytuacja jest tak dynamiczna, ¿e mo¿na by³o z t¹ decyzj¹ poczekaæ - mówi³ równie¿ prof. Flisiak dodaj¹c, ¿e zdania w Radzie Medycznej doradzaj¹cej ws. pandemii premierowi s¹ podzielone. - Decyzja zosta³a podjêta, ale tê decyzjê zawsze mo¿na jeszcze z³agodziæ. £atwiej z³agodziæ ni¿ zaostrzyæ - zaznaczy³.

Football news:

Inter is known as Inter. There's no reason to add anything else. Moratti on changing the club's name
Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all