Poland

Prof. Fal: Dobrze, że nie ma lockdownu w całym kraju

Kobieta z dzieckiem w maskach

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Wariant brytyjski jest ju¿ u nas - mówi³ w TVN24 prof. Andrzej Fal, prezes zarz¹du Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, komentuj¹c przyspieszenie epidemii w Polsce, o którym na pi¹tkowej konferencji mówi³ minister zdrowia Adam Niedzielski.

- To przyspieszenie jest niew¹tpliwie pok³osiem wizyt naszych rodaków z Wielkiej Brytanii kilka tygodni temu - oceni³ ekspert.

- Niestety w dalszym ci¹gu szczepionek nie mamy w zadowalaj¹cej liczbie - ubolewa³ jednoczeœnie prof. Fal wskazuj¹c, ¿e niemo¿liwe jest przyspieszenie odpowiedzi na przyspieszenie epidemii.

Jednoczeœnie ekspert uzna³, ¿e s³uszny jest powrót do koncepcji obostrzeñ regionalnych, wprowadzanych w tych województwach, w których wskaŸniki zaka¿eñ s¹ najwy¿sze.

- Dobrze, ¿e poruszamy siê za wzrostem liczby infekcji, a nie - tak jak do tej pory - ¿e lockdown by³ wprowadzany dla ca³ego kraju. To rozwi¹zanie bardziej skuteczne i bardziej przyjazne dla gospodarki - oceni³.

- Spo³eczeñstwo ca³ej Europy jest potwornie zmêczone po 12 miesi¹cach (pandemii). W tym momencie informacja, ¿e mamy kolejne warianty - brytyjski, po³udniowoafrykañski, brazylijski - nie jest dobr¹, bo ludzie za wszelk¹ cenê chc¹ wyjœæ z domu. W œwietle tego wy³¹czanie tylko tych najbardziej dotkniêtych województw jest dobrym ruchem - doda³.

- Nie znaleziono jeszcze rozwi¹zania (skutecznego) w pandemii poza izolacj¹ - zauwa¿y³ jednoczeœnie prof. Fal.

- Jesteœmy dzielni, wytrzymaliœmy 12 miesiêcy szkoda by³oby przed finiszem odpuœciæ - podsumowa³.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League