Poland

Prof. Czech: Szczepienia na Covid-19 powinny być obowiązkowe

Covid-19

Adobe Stock

- Oczywiœcie, ¿e siê zaszczepiê – zapowiada prof. Marcin Czech, epidemiolog, by³y wiceminister zdrowia. Sam jest ozdrowieñcem, by³ chory na koronawirusa. Ale jak przekonuje, wytworzone w ten sposób przeciwcia³a mog¹ chroniæ tylko kilka miesiêcy. - Moim zdaniem, szczepienia na koronawirusa powinny byæ obowi¹zkowe. Choæby po to, aby uchroniæ od choroby tych, którzy nie mog¹ tego zrobiæ ze wzglêdów zdrowotnych, czyli ju¿ istniej¹cych przypad³oœci – mówi prof. Czech. I dodaje, ¿e z pewnoœci¹ im bli¿ej bêdzie rozpoczêcia tej akcji, tym wiêcej bêdzie pojawia³o siê pseudoteorii ruchów antyszczepionkowych. - Ale miejmy nadziejê, ¿e oko³o 80 proc. spo³eczeñstwa siê zaszczepi i osi¹gniemy odpornoœæ na COVID-19 – mówi goœæ programu Cezarego Szymanka.

"Rzecz W Tym", czwartek, 3 grudnia 2020 r. Prowadzi Cezary Szymanek.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence