Poland

Producent luksusowych czekoladek zamyka sklepy w USA

Producent czekoladek Godiva sprzedaje wszystkie swoje stacjonarne sklepy w USA. 128 lokali w Stanach Zjednoczonych zakoñczy dzia³alnoœæ do koñca marca tego roku.

Firma zamierza utrzymaæ swoje sklepy w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz Chinach kontynentalnych. Nie poinformowano ilu pracowników straci pracê w USA - pisze CNN.

Nieca³e dwa lata temu Godiva planowa³a masow¹ ekspansjê, wchodz¹c w biznes kawiarniany, otwieraj¹c swoj¹ pierwsz¹ pijalniê czekolady - Chocolatier w Nowym Jorku w kwietniu 2019 roku. Planowano kolejnych 10 lokali w Nowym Jorku i ponad 400 w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Mia³y byæ czêœci¹ planu, który zak³ada³ otwarcia 2000 nowych pijalni czekolady na ca³ym œwiecie.

Jednak do jego realizacji nie dosz³o. Godiva w du¿ym stopniu polega³a na ruchu w centrach handlowych, który gwa³townie spada³ jeszcze przed pandemi¹. Obecnie przychody producenta czekolady s¹ w du¿ej mierze napêdzane przez zakupy online i zakupy u partnerów spo¿ywczych, klubowych oraz detalicznych Godivy - informuje CNN.

Firma Godiva zosta³a za³o¿ona w 1926 roku w Brukseli przez rodzinê belgijskich cukierników Draps. Pierre Draps, wraz z synami Josephem, François i Pierrem Jr. otworzyli pracowniê cukiernicz¹ oraz sklep przy g³ównym placu brukselskiej starówki - La Grand-Place.

Pierwszy amerykañski sklep z czekoladkami marki Godiva zosta³ otwarty w 1972 roku na Fifth Avenue w Nowym Jorku. Wtedy w³aœcicielem marki by³ amerykañski koncern Campbell Soup Company. Obecnie Godiva nale¿y do tureckiego koncernu Y?ld?z Holding.

Football news:

Arsenal have never won against Burnley in their last three games. Before that, there was a series of 11 wins
Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?