Poland

Problemy tureckiej liry mogą uderzyć w inne waluty

Lira: nie widaæ koñca przeceny tureckiej waluty

Bloomberg

Nie widaæ koñca przeceny tureckiej waluty. W poniedzia³ek znowu razi³a ona s³aboœci¹, prze³amuj¹c kolejne psychologiczne poziomy. To sygna³ ostrzegawczy dla innych, tak¿e dla z³otego.

W poniedzia³ek turecka waluta z³ama³a kolejny wa¿ny poziom. Para USD/TRY przebi³a wartoœæ 8,00. Dosz³o do tego po raz pierwszy w historii. Jak pokaza³y kolejne godziny handlu, by³ to dopiero pocz¹tek problemów.

– Po naruszeniu kolejnej psychologicznej bariery 8 lir za dolara wyprzeda¿ tureckiej waluty wyraŸnie przyspieszy³a – wskazuje Marek Rogalski, analityk DM BOŒ. W drugiej po³owie dnia para USD/TRY by³a ju¿ nawet przy poziomie 8,09, co oznacza, ¿e tylko w poniedzia³ek lira straci³a wobec dolara ponad 1,5 proc. Os³abia³a siê ona równie¿ w stosunku do euro. Tutaj przecena wynios³a 1 proc.

Lira od d³u¿szego czasu ma problemy, ale ostatnio przyjê³a one dodatkowe ciosy.

– S³aboœæ liry to nie tylko wynik globalnego odp³ywu inwestorów od ryzykownych walut w zwi¹zku z eskalacj¹ pandemii Covid-19, ale przede wszystkim obaw zwi¹zanych z wydolnoœci¹ tureckiej gospodarki i tamtejszego systemu finansowego. W zesz³ym tygodniu Bank Turcji zaskoczy³ rynki brakiem spodziewanej podwy¿ki stóp procentowych, która mog³aby czêœciowo powstrzymaæ wyprzeda¿ liry – uwa¿a Marek Rogalski.

Rynek mia³ prawo wierzyæ w podwy¿kê, po tym, jak we wrzeœniu g³ówna stopa procentowa zosta³a podniesiona z 8,25 do 10,25 proc. Pojawi³y siê wtedy g³osy, ¿e bank centralny zacz¹³ odzyskiwaæ swoj¹ wiarygodnoœæ. Brak podwy¿ki w paŸdzierniku (rynek oczekiwa³, ¿e osi¹gnie ona poziom 12 proc.) tê wiarygodnoœæ znowu podkopa³. Jakby tego by³o ma³o, nie s¹ to jedyne problemy, z jakimi ostatnio musi mierzyæ siê lira.

– Cieniem k³adzie siê te¿ ryzyko polityczne. Turcja nieformalnie wspiera Azerbejd¿an w militarnym konflikcie z Armeni¹, a dosz³y te¿ dyplomatyczne przepychanki Turcji z Francj¹, po tym jak prezydent Erdogan gwa³townie zareagowa³ na s³owa prezydenta Macrona, który przestrzeg³ przed rosn¹c¹ si³¹ radykalnego islamu – wskazuje Rogalski.

– Zawsze z du¿ym niepokojem sprawdzam wykresy liry – nie ukrywa £ukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europê Wschodni¹. – Z jednej strony pokazuj¹ one doœæ dobrze ogólne nastroje i poziom akceptacji ryzyka przez inwestorów walutowych. Z drugiej strony w szerszej perspektywie jest to dla mnie swoiste ostrze¿enie lub przypomnienie o tym, do czego b³êdne lub nieodpowiedzialne dzia³ania rz¹du, miêdzy innymi w kwestiach bud¿etowych, mog¹ doprowadziæ – dodaje Wardyn.

Tegoroczne statystyki liry wygl¹daj¹ fatalnie. Od pocz¹tku roku straci³a ona wobec dolara ponad 35 proc. W stosunku do euro os³abi³a siê o prawie 45 proc. Niewykluczone, ¿e to jeszcze nie koniec. – Po przebiciu szczytu z maja spadki tureckiej liry przyspieszy³y. Nie pokusi³bym siê nawet o próbê wyznaczenia szczytów dla euro i dolara w relacji do liry. To wró¿enie z fusów, bo trend spadkowy liry jest bardzo dynamiczny. Warto przypomnieæ, ¿e dzieje siê to pomimo ostatniej podwy¿ki stóp procentowych, a przecie¿ na œwiecie jest jeszcze nadal wyœmienita atmosfera na rynkach. Warto zadaæ sobie pytanie, co mog³oby siê staæ z lir¹, gdyby akceptacja ryzyka na amerykañskich rynkach akcji zmieni³a siê na negatywn¹, a potencjalnie jesteœmy przecie¿ dos³ownie na krawêdzi zmian nastrojów – wskazuje £ukasz Wardyn.

Jego zdaniem sytuacja ta odbija siê na notowaniach innych walut z rynków wschodz¹cych, w tym tak¿e na notowaniach z³otego. Ten tak¿e ostatnio traci na wartoœci. W ci¹gu dwóch tygodni z³oty straci³ 3 proc. w stosunku do euro oraz dolara.

– Zawirowania na lirze maj¹ i bêd¹ mia³y negatywny wp³yw na z³otego. Czêsto z³oty jest w tym samym spekulacyjnym koszyku walutowych funduszy hedgingowych. Poza lokalnymi aspektami, takimi jak poszczególne dane makro, wa¿ne s¹ wiêc ogólne nastroje. W tym kontekœcie korelacja z tureck¹ lir¹ mo¿e byæ znaczna – uwa¿a Wardyn.

Z³otemu nie pomaga te¿ ostatnio globalna ucieczka od ryzykownych aktywów w zwi¹zku z rosn¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ Covid-19 na ca³ym œwiecie.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better