Poland

Prezydent Przemyśla: Bramy cmentarzy pozostaną otwarte

Prezydent Przemyœla Wojciech Bakun poinformowa³, ¿e w najbli¿szych dniach bramy miejskich cmentarzy pozostan¹ otwarte. Zapewni³ mieszkañców, ¿e nie zostan¹ ukarani mandatami za wejœcie na teren cmentarza.

W pi¹tek po po³udniu premier Mateusz Morawiecki og³osi³, ¿e 1 paŸdziernika, 1 i 2 listopada cmentarze bêd¹ zamkniête.2

- Nie chcemy doprowadzaæ do takiego ryzyka, ¿eby na skutek odwiedzin na cmentarzach wiele osób ponios³o œmieræ - stwierdzi³ premier.

Oœwiadczenie w sprawie wydanego rozporz¹dzenia opublikowa³ prezydent Przemyœla.

Tak! Prawd¹ jest ¿e w dniu wczorajszym tj. 30 paŸdziernika 2020 wydano rozporz¹dzenie, które w §28a mówi: "Od dnia 31 paŸdziernika 2020r. do dnia 2 listopada 2020r. zakazuje siê wstêpu na teren cmentarzy, z wyj¹tkiem pogrzebu i czynnoœci z nim zwi¹zanych" - napisa³ Wojciech Bakun.

"Obowi¹zuje wiêc zakaz wstêpu na cmentarze, chyba ¿e udaj¹ siê Pañstwo na pogrzeb lub CZYNNOŒCI Z NIM ZWI¥ZANE! Nie obliguje to jednak w³adz miasta do zamykania bram cmentarzy (choæby ze wzglêdu na odbywaj¹ce siê pogrzeby)" - poinformowa³.

Prezydent zapowiedzia³, ¿e w najbli¿szych dniach bramy cmentarza pozostan¹ otwarte. 

"Pojawia³y siê równie¿ w Pañstwa pytaniach obawy czy Stra¿ Miejska "bêdzie karaæ". Szanowni Pañstwo, Stra¿ Miejska zosta³a powo³ana po to ¿eby pomagaæ i pilnowaæ porz¹dku. Prosimy wiêc, ¿eby uwa¿ali Pañstwo czy chryzantemy za bardzo siê nie sypi¹, a znicze nie dymi¹, ale gwarantuje, ¿e nikt za to mandatu nie dostanie" - zapewni³.

Bakun poinformowa³, ¿e w przysz³ym tygodniu zostanie przedyskutowany temat osób, które wykupi³y miejsca na handel pod cmentarzami.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?