Poland

Prezydent, premier i szef MSZ apelują o uwolnienie Nawalnego

Polityka

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji - oceni³ premier Mateusz Morawiecki. Wed³ug prezydenta Andrzeja Dudy aresztowanie opozycjonisty „nie mo¿e nie mieæ konsekwencji dla relacji spo³ecznoœci miêdzynarodowej” z Rosj¹.

Do zatrzymania Nawalnego odniós³ siê premier Mateusz Morawiecki. Oceni³, ¿e to "kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji". Zdaniem szefa polskiego rz¹du, niezbêdna jest szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie Unii Europejskiej. We wpisie na Twitterze premier podkreœli³, ¿e poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. "Apelujê do w³adz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego" - oœwiadczy³.

Prezydent Andrzej Duda oœwiadczy³ natomiast, ¿e „postêpowanie w³adz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego nie mo¿e nie mieæ konsekwencji dla relacji spo³ecznoœci miêdzynarodowej z tym krajem”. „W imieniu Polski - cz³onka Rady Praw Cz³owieka ONZ, apelujê o miêdzynarodow¹ solidarnoœæ w tej sytuacji” - napisa³ w mediach spo³ecznoœciowych.

Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji, we wpisie na Twitterze w jêzyku rosyjskim wyrazi³ „zdecydowane potêpienie” dla aresztowania Nawalnego. „Wyra¿am solidarnoœæ ze wszystkimi Rosjanami bliskimi idea³ami z aresztowanym przywódc¹ rosyjskiej opozycji. Aleksiej, trzymaj siê!” - doda³ minister spraw zagranicznych.

Wczeœniej podsekretarz stanu ds. bezpieczeñstwa, polityki amerykañskiej, azjatyckiej oraz wschodniej w MSZ Marcin Przydacz oceni³, ¿e aresztowanie Nawalnego to "kolejny dowód braku poszanowania praw obywatelskich w Rosji". "Europa nie mo¿e milczeæ, gdy ³amane s¹ podstawowe wartoœci demokratycznego œwiata" - napisa³ na Twitterze.

Zatrzymanie rosyjskiego opozycjonisty komentowali tak¿e przedstawiciele opozycji.

"Bêdzie powtórka scenariusza bia³oruskiego?" - pyta³ europose³ Robert Biedroñ zastanawiaj¹c siê, czy ¿ona Nawalnego, Julia, bêdzie kandydowa³a na prezydenta. W ubieg³ym roku na Bia³orusi o urz¹d prezydenta ubiega³a siê Swiat³ana Cichanouska, ¿ona aresztowanego blogera, która nie uzna³a oficjalnych wyników wyborów, uwa¿aj¹c je za sfa³szowane.

Pos³anka Katarzyna Lubnauer oœwiadczy³a, ¿e jest pe³na podziwu "z powodu determinacji i odwagi Nawalnego" i "pe³na obaw o jego ¿ycie".

Zatrzymanie Nawalnego skomentowa³ równie¿ by³y przewodnicz¹cy Rady Europejskiej, szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Nie z³amali Nawalnego trucizn¹, nie z³ami¹ go wiêzieniem. Niech nasza solidarnoœæ bêdzie jego si³¹" - napisa³ na Twitterze.

Aleksiej Nawalny przebywa³ w Niemczech od koñca sierpnia. Do berliñskiej kliniki Charite trafi³ po tym, gdy straci³ przytomnoœæ na pok³adzie samolotu lec¹cego z Tomska do Moskwy. Badanie próbek pobranych od opozycjonisty stwierdzi³o, ¿e Nawalny zosta³ zatruty Nowiczokiem - silnym bojowym œrodkiem o dzia³aniu paralityczno-drgawkowym.

Kreml odrzuca³ oskar¿enia o próbê otrucia Nawalnego.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result