Poland

Prezydent o Obajtku: Wydaje mi się, że sobie dobrze radzi

KPRP/Jakub Szymczuk

Wydaje mi siê, ¿e Daniel Obajtek jest dobrym prezesem Orlenu i bardzo dobrze sobie radzi na tej funkcji - stwierdzi³ prezydent, który bierze dziœ udzia³ w charytatywnej imprezie narciarskiej w Zakopanem.

Na toku dziennikarze spytali g³owê pañstwa o opiniê na temat "taœm Obajtka", opublikowanych przez "Gazetê Wyborcz¹" (czytaj wiêcej).

Zdaniem Andrzeja Dudy dobrze sobie radzi na stanowisku prezesa PKN Orlen i powinien na nim pozostaæ, dopóki spó³ka jest "dobrze zarz¹dzana".

Prezydent uwa¿a ponadto, ¿e opozycja, która domaga siê wyjaœnienia, czy Daniel Obajtek jako wójt Pcimia ³ama³ prawo,³¹cz¹c funkcjê samorz¹dowca z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, "zawsze znajdzie jakieœ zarzuty".

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored