Poland

Prezydent Lublina z koronawirusem

Krzysztof ¯uk ma pozytywny wynik na obecnoœæ wirusa wywo³uj¹cego chorobê Covid-19. Z chorob¹ walczy te¿ prezydent Krakowa.

O zaka¿eniu prezydent Lublina poinformowa³ na swoim profilu w mediach spo³ecznoœciowych. "Jestem zaka¿ony koronawirusem. Przechodzi³em ju¿ kilka testów na obecnoœæ Covid-19. Do tej pory dawa³y negatywne wyniki, ale ostatni by³ pozytywny" – napisa³ prezydent Lublina.

Zapewni³, ¿e „czuje siê dobrze, nie ma ciê¿kich objawów, dokucza mu jedynie kaszel". - "Wszyscy moi wspó³pracownicy, którzy mieli ze mn¹ kontakt w czasie, gdy mog³em ich potencjalnie zaraziæ przeszli badania i s¹ zdrowi" – zapewni³ prezydent ¯uk.

Zaapelowa³ te¿ do wszystkich o zachowanie zasad bezpieczeñstwa, dystansu spo³ecznego, noszenie masek i dezynfekcjê r¹k. "W ten sposób ograniczycie ryzyko zaka¿enia. ¯yczê wszystkim du¿o zdrowia" - doda³.

"Moje wyniki testu na Covid-19 okaza³y siê pozytywne. Nie czujê siê Ÿle, ale od dziœ zostajê w domu. W autoizolacji pozostan¹ tak¿e moi wspó³pracownicy, z którymi w ostatnich dniach mia³em kontakt" - pisa³ prezydent Majchrowski.

W czwartek polityk trafi³ do Szpitala Uniwersyteckiego, bo siê gorzej poczu³ i sam zg³osi³ siê do placówki.

Mia³ zrobion¹ tomografiê, wyniki zaniepokoi³y lekarzy i postanowili zatrzymaæ go na oddziale. Stan Majchrowskiego jest stabilny, ale nadal przebywa w szpitalu.

Football news:

Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent
Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen