Poland

Prezydent Filipin kazał zabijać rebeliantów. Rzecznik: Legalne

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte

Wikimedia Commons, Domena Publiczna

Filipiñska policja zastrzeli³a w miniony weekend dziewiêæ osób w operacji wymierzonej w komunistycznych rebeliantów. Rzecznik prezydenta Rodrigo Duterte podkreœli³, ¿e „jest to zgodne z prawem”. Argumentowa³ to mówi¹c miêdzy innymi, ¿e zastrzeleni jako pierwsi otworzyli ogieñ.

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte nakaza³ zabiæ wszystkich komunistycznych rebeliantów w kraju. W ubieg³y weekend wpierana przez wojsko policja dokona³a co najmniej 24 rewizji, poszukuj¹c broni i materia³ów wybuchowych w kilku prowincjach Filipin. Podczas akcji si³ bezpieczeñstwa zastrzelono tak¿e dziewiêæ osób. Organizacje walcz¹ce o prawa cz³owieka i grupy lewicowe s¹ oburzone rozkazem, który wyda³ prezydent Filipin i domagaj¹ siê przeprowadzenia niezale¿nego œledztwa w tej sprawie. Jak zaznaczano, dosz³o do pozas¹dowych egzekucji nieuzbrojonych aktywistów pod pretekstem walki z komunistycznymi powstañcami.

G³os w sprawie zaj¹³ w poniedzia³ek rzecznik prezydenta Filipin Harry Roque. - Rozkaz prezydenta „zabij, zabij, zabij” jest legalny, poniewa¿ dotyczy³ uzbrojonych rebeliantów - powiedzia³. Doda³ równie¿, ¿e "rz¹d nadal bêdzie bada³ ten incydent”.

W podobnym tonie wypowiedzia³ siê równie¿ genera³ Antonio Parlade, szef grupy zadaniowej ds. walki z rebeliantami. - Naloty by³y legalnymi operacjami organów œcigania, mieliœmy nakazy przeszukania w celu odnalezienia broni palnej i materia³ów wybuchowych - stwierdzi³.

Aktywiœci walcz¹cy o prawa cz³owieka zaznaczaj¹, ¿e ofiary nie by³y uzbrojone oraz, ¿e wiele z nich by³o cz³onkami grup politycznych lub dzia³aczami zwi¹zkowymi.

Filipiñskie s³u¿by bezpieczeñstwa w ostatnim czasie zintensyfikowa³y dzia³ania przeciwko rebeliantom z Nowej Armii Ludowej (NPA), którzy walcz¹ z si³ami rz¹dowymi. Wojsko ma na celu zd³awienie rebelii do koñca kadencji prezydenta Rodrigo Duterte.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals