Poland

Prezydent Egiptu przeciw przemocy w obronie religii

Prezydent Egiptu Abdel-Fattah al-Sisi oœwiadczy³ w œrodê, ¿e wolnoœæ s³owa powinna koñczyæ siê w momencie, gdy korzystanie z niej obra¿a ponad 1,5 mld ludzi.

Sisi stwierdzi³ te¿, ¿e odrzuca wszelk¹ formê przemocy lub aktów terroru ze strony kogokolwiek w imiê obrony religii i symboli religijnych.

Prezydent Egiptu odniós³ siê w ten sposób do sporu miêdzy Francj¹ a Turcj¹ w sprawie eksponowania we Francji karykatur Mahometa, uwa¿anych za muzu³manów za bluŸnierstwo.

Macron zapowiedzia³, ¿e Francja nie zrezygnuje z prawa do prezentowania takich karykatur po tym, jak nauczyciel Samuel Paty zosta³ zamordowany przez 18-latka pochodz¹cego z Czeczenii. Wczeœniej Paty prezentowa³ na lekcji karykatury Mahometa jako przyk³ad korzystania z wolnoœci s³owa.

Macron po zabójstwie Paty'ego nazwa³ islam religi¹ "w kryzysie".

W odpowiedzi Erdogan stwierdzi³, ¿e Macron powinien poddaæ siê badaniom psychiatrycznym i wezwa³ do bojkotu produktów z Francji.

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before