Poland

Prezydent Chin: Z Chińczyków nie można sobie żartować

Prezydent Chin, Xi Jinping

AFP

Prezydent Chin Xi Jinping powiedzia³ w pi¹tek, ¿e Chiny nigdy nie pozwol¹, by ich suwerennoœæ, bezpieczeñstwo i interesy dotycz¹ce rozwoju kraju by³y podkopywane dodaj¹c, ¿e z Chiñczyków nie mo¿na sobie ¿artowaæ.

- Jakiekolwiek dzia³ania jednostronne, monopolistyczne i zastraszaj¹ce siê nie sprawdz¹, i prowadz¹ w œlep¹ uliczkê - powiedzia³ Xi wyg³aszaj¹c przemówienie w 70. rocznicê wys³ania Ludowej Armii Ochotniczej do Korei, gdzie walczy³a ona po stronie Korei Pó³nocnej - przeciwko USA i Korei Po³udniowej - w wojnie koreañskiej.

Xi wezwa³ równie¿ do podjêcia dzia³añ przyspieszaj¹cych modernizacjê si³ zbrojnych i obronnych kraju.

Football news:

Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November
Zidane has four sons - all football players. How are they doing?
Ronaldo is the best Serie A player in November. He scored 5 goals in 3 matches
PSG assess the option of signing Messi in the summer (ESPN)