Poland

Prezydent Biden: Przysięgam, zawsze będę bronił demokracji

Prezydent USA

Joe Biden chwilê po zaprzysiê¿eniu – z ¿on¹ Jill

Joe Biden chwilê po zaprzysiê¿eniu – z ¿on¹ Jill

AFP

Bêdê prezydentem wszystkich Amerykanów, niezale¿nie od tego, czy mnie popieraj¹, czy nie – powiedzia³ Joe Biden po zaprzysiê¿eniu w œrodê.

W przemówieniu Bidena wielokrotnie pojawia³o siê s³owo „demokracja". – To jest dzieñ Ameryki, dzieñ demokracji, dzieñ historii i nadziei, odnowy i naprawy – powiedzia³ nowy prezydent. – Dzisiaj œwiêtujemy triumf nie kandydata, ale idei, jak¹ jest demokracja. Wola narodu zosta³a wys³uchana; wiemy, ¿e demokracja jest cenna. Demokracja wziê³a górê.

– Bêdê broni³ demokracji, konstytucji, instytucji i Ameryki. Ca³¹ dusz¹ jestem za tym – doda³.

Historyczne wyzwania

W swojej przemowie przed Kapitolem Biden wezwa³ te¿ do wspólnego dzia³ania na rzecz budowania „nowego pocz¹tku" w momencie, gdy kraj doœwiadcza „historycznych kryzysów i wyzwañ". – Bez jednoœci nie ma pokoju, tylko gorycz i furia. Nie ma postêpu, tylko wycieñczaj¹ca z³oœæ. Nie ma narodu, tylko stan chaosu. Jednoœæ jest œcie¿k¹, która poprowadzi nas naprzód. S³uchajmy siebie nawzajem, okazujmy sobie szacunek – apelowa³ do narodu, obiecuj¹c, ¿e bêdzie prezydentem tych, którzy go popierali, i tych, którzy go nie popierali. T³umaczy³, ¿e jednoœci¹ Ameryka mo¿e „pokonaæ œmiercionoœnego wirusa", „zaprowadziæ spo³eczn¹ sprawiedliwoœæ" oraz powróciæ do pozycji lidera na œwiecie.

Joe Biden mówi³ o potrzebie jednoœci narodu, co po wydarzeniach z 6 stycznia mo¿e brzmieæ egzotycznie, ale jest jego celem. Pok³ada nadziejê w Bogu i narodzie.

Ameryka zjednoczona

Joe Biden i Kamala Harris obejmuj¹ urz¹d po czterech burzliwych latach administracji Donalda Trumpa, w momencie, gdy kraj pogr¹¿ony jest w pandemii, kryzysie gospodarczym oraz spo³ecznych podzia³ach na tle rasowym, podsycanych konserwatywnym ekstremizmem.

Mottem ich zaprzysiê¿enia by³o „Ameryka zjednoczona", ze szczególnym akcentem na kwestie rasowe oraz ofiary pandemii koronawirusa. – Aby wyleczyæ rany, musimy pamiêtaæ – powiedzia³ Biden, który wraz z Kamal¹ Harris prowadzi³ we wtorek wieczorem przy Lincoln Memorial uroczystoœæ upamiêtnienia 400 tysiêcy ofiar pandemii koronawirusa.

Trump mówi o powrocie

Uroczystoœæ zaprzysiê¿enia odby³a siê w Waszyngtonie, który od momentu ataku na Kapitol, dokonanego przez zachêcanych przez Trumpa jego zwolenników, postawiony by³ w stan najwy¿szego zagro¿enia terrorystycznego. Ponad 25 tysiêcy cz³onków Gwardii Narodowej pilnowa³o bezpieczeñstwa prezydenta elekta i niewielkiej liczby uczestników inauguracji odbywaj¹cej siê na stopniach Kapitolu.

– Ruch, który zaczêliœmy, jest tylko pocz¹tkiem – zapowiedzia³ Donald Trump w nagraniu po¿egnalnym opublikowanym we wtorek. – Bêdziemy z powrotem – potwierdzi³ w bazie wojskowej Andrews, sk¹d w œrodê rano odlatywa³ na Florydê. To dwa z nielicznych wyst¹pieñ Trumpa w ostatnich burzliwych tygodniach. Podobnie jak w œrodê we wtorkowym nagraniu chwali³ siê osi¹gniêciami w zakresie gospodarki, polityki zagranicznej oraz walki z pandemi¹. – Dokonaliœmy tego, co zamierzaliœmy, i o wiele wiêcej – powiedzia³, ¿ycz¹c nowej administracji szczêœcia i wszystkiego najlepszego, ale unikaj¹c wymieniania nazwiska swojego nastêpcy.

Tylko na chwilê nawi¹za³ do wydarzeñ na Kapitolu, w których zginê³o piêæ osób. – Polityczna przemoc to atak na wszystko, co cenimy jako Amerykanie. Nie mo¿emy tego tolerowaæ – powiedzia³ Trump, który odmawia wziêcia odpowiedzialnoœci za swój udzia³ w oblê¿eniu Kapitolu podczas obrad izb po³¹czonych Kongresu.

Przewodnicz¹cy Senatu Mitch McConnell, najbardziej wp³ywowy republikanin, który przez cztery lata lojalnie wspomaga³ Trumpa w jego dzia³aniach, w dobitnych s³owach publicznie stwierdzi³, ¿e „karmiony k³amstwami t³um na Kapitolu zosta³ sprowokowany przez prezydenta i innych wp³ywowych ludzi". Wraz z Kevinem McCarthym, przewodnicz¹cym republikanów w Izbie Reprezentantów, oraz wiceprezydentem Mikiem Pence'em McConnell wzi¹³ udzia³ w zaprzysiê¿eniu Bidena na znak swego poparcia dla pokojowego przekazania w³adzy.

Prezydent Trump w ostatnim dniu swego urzêdowania natomiast u³askawi³ ponad 140 osób, w tym m.in. Stephena Bannona, swego ultrakonserwatywnego doradcê, oskar¿onego o defraudacjê funduszy z donacji na budowê muru na po³udniowej granicy USA.

Pierwsze czyny

Zaczynaj¹cy swoj¹ kadencjê w jednym z najburzliwszych i najtrudniejszych momentów w historii Joe Biden gotowy by³ do dzia³ania od pierwszego dnia. Jeszcze w œrodê mia³ zaproponowaæ ustawê, na mocy której miliony nielegalnych imigrantów mieszkaj¹cych w USA uzyskaj¹ szansê na zalegalizowanie swojego pobytu, a uchodŸcy i osoby ubiegaj¹ce siê o azyl mog¹ ponownie liczyæ na schronienie w USA.

Biden chce przeznaczyæ pomoc materialn¹ dla krajów Ameryki Œrodkowej, sk¹d pochodz¹ rzesze nielegalnych imigrantów w USA oraz wzmocniæ bezpieczeñstwo na granicy. To ambitny, choæ doœæ ryzykowny politycznie plan, diametralnie ró¿ny od postawy siania strachu przed imigrantami, jak¹ przez cztery lata budowa³a administracja Donalda Trumpa. Je¿eli zosta³by zatwierdzony przez Kongres, g³êboko zmieni imigracyjny system amerykañski, otwieraj¹c go ponownie na przybyszów z ró¿nych stron œwiata.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7