Poland

Prezes wierzy w cud w Paryżu

Wracaj¹cy na stanowisko szefa Barcelony Joan Laporta obiecuje, ¿e zatrzyma Leo Messiego i rosn¹ce d³ugi klubu. Swoje ponowne rz¹dy na Camp Nou chce zacz¹æ od zwyciêstwa nad Paris Saint-Germain.

Odrobienie strat po przegranym 1:4 pierwszym meczu z Francuzami i awans do æwieræfina³u Ligi Mistrzów by³by pi³karskim cudem. Wierz¹ w niego tylko niepoprawni optymiœci, na czele z Laport¹.

Nowy-stary szef klubu (kierowa³ nim ju¿ w latach 2003–2010), który w niedzielnych wyborach pokona³ wyraŸnie Victora Fonta i Toniego Freixê, ma polecieæ z zespo³em na rewan¿ do Francji. Chce zainspirowaæ pi³karzy do rzeczy wielkich. Marzy o kolejnej remontadzie, czyli odrobieniu strat.

Ta najs³ynniejsza zdarzy³a siê niemal dok³adnie cztery lata temu – te¿ w dwumeczu 1/8 fina³u z PSG, ale nie na wyjeŸdzie, lecz na Camp Nou, w dodatku przy wsparciu prawie 100 tys. kibiców. – Nigdy nie s³ysza³em takiego ha³asu – wspomina Sergi Roberto, który w pi¹tej minucie doliczonego czasu da³ dru¿ynie awans. Nikt wczeœniej ani póŸniej nie odrobi³ w Lidze Mistrzów czterech bramek.

To by³ jeden z ostatnich wieczorów kataloñskiej chwa³y. W kolejnych latach to Barcelona wypuszcza³a z r¹k pewny awans (Roma, Liverpool), sta³a siê synonimem pora¿ki i z³ego zarz¹dzania, a ubieg³oroczna klêska 2:8 z Bayernem wysadzi³a z fotela prezesa Josepa Mariê Bartomeu i przyspieszy³a niezbêdn¹ rewolucjê.

Na jej czele staje Laporta, który – choæ nie unikn¹³ wpadek – kojarzy siê ze z³otym okresem w historii klubu. To on za swojej pierwszej kadencji na Camp Nou sprowadzi³ Ronaldinho, Samuela Eto'o czy Daniego Alvesa, to on mia³ odwagê powierzyæ zespó³ trenerskiemu ¿ó³todziobowi Pepowi Guardioli, który stworzy³ maszynê do wygrywania, a swoj¹ tiki-tak¹ zmieni³ œwiat futbolu. To wreszcie za rz¹dów Laporty rozb³ys³a gwiazda Messiego.

W niedzielê geniusz z Argentyny, podobnie jak tysi¹ce socios (cz³onków klubu), zag³osowa³ za zmianami. – Widok najlepszego gracza na œwiecie bior¹cego udzia³ w wyborach to znak, ¿e Messi wci¹¿ kocha Barcê, i – mam nadziejê – sygna³, ¿e jest gotowy tu zostaæ – podkreœla³ Laporta w pierwszym przemówieniu po wygranej. W trakcie kampanii wielokrotnie powo³ywa³ siê na swoje dobre relacje z gwiazdorem i przekonywa³, ¿e wie, jak namówiæ go do przed³u¿enia umowy.

Negocjacje z Messim to zadanie na najbli¿sze miesi¹ce. Laporta zacz¹³ ju¿ pracê nad wzmocnieniami. Spotka³ siê m.in. z Pinim Zahavim, agentem obroñcy Bayernu Davida Alaby, który latem bêdzie do wziêcia za darmo.

Nic tak nie rozpala wyobraŸni kibiców jak g³oœne transfery, ale najwiêkszym wyzwaniem dla kataloñskiego prawnika bêdzie wyci¹gniêcie Barcelony z zapaœci finansowej. Laporta przejmuje klub, którego d³ugi przekroczy³y miliard euro.

Sam do oszczêdnych nigdy nie nale¿a³. Lubi³ wystawne kolacje, drogie prezenty i dalekie podró¿e. Ale da³ siê tak¿e poznaæ jako cz³owiek, który radzi sobie z kryzysami. Gdy przychodzi³ w 2003 r., Barca te¿ mia³a k³opoty finansowe.

Klub potrzebuje pieniêdzy sponsorów, by sp³aciæ d³ugi i zaj¹æ siê modernizacj¹ Camp Nou, ale najpierw trzeba przywróciæ mu pozytywny wizerunek i kataloñsk¹ to¿samoœæ. Laporta zamierza wpuœciæ do szatni wiêcej wychowanków s³ynnej szkó³ki La Masia i korzystaæ z wiedzy legend.

– Chcê, by ludzie znów zakochali siê w Barcelonie – mówi. Najlepiej zacz¹æ od zwyciêstwa w Pary¿u.

LIGA MISTRZÓW

rewan¿e 1/8 fina³u

(wszystkie mecze o 21.00)

> Borussia Dortmund – Sevilla

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals