Poland

Prezes PSL: Odmrozić branżę turystyczną w reżimie sanitarnym

prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

"Nie mo¿na siê dziwiæ obywatelskiemu niepos³uszeñstwu Polek i Polaków, którzy za wszelk¹ cenê chc¹ ratowaæ swoje firmy" - oceni³ prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, apeluj¹c o zwo³anie okr¹g³ego sto³u w sprawie ratowania polskiej gospodarki.

W poniedzia³ek w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa rz¹d Mateusza Morawieckiego przed³u¿y³ ograniczenia praw obywatelskich i mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej do 31 stycznia.

Z obawy przed gro¿¹cym im bankructwem, czêœæ przedsiêbiorców zamierza jednak wznowiæ dzia³alnoœæ, zamro¿on¹ lub ograniczon¹ przez rz¹d. Przedstawiciele bran¿ gastronomicznej, hotelarskiej czy fitness uwa¿aj¹, ¿e zapowiadana przez w³adze pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju jest niewystarczaj¹ca. Przedsiêbiorcy wskazuj¹ tak¿e, ¿e pomoc nie obejmie wszystkich dotkniêtych wprowadzanymi przez w³adze ograniczeniami.

Dowiedz siê wiêcej: Tarcza to za ma³o. Przedsiêbiorcy w ca³ej Polsce protestuj¹

Odnosz¹c siê do sytuacji prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz oceni³, ¿e sytuacja jest dramatyczna. "Nie mo¿na siê dziwiæ obywatelskiemu niepos³uszeñstwu Polek i Polaków, którzy za wszelk¹ cenê chc¹ ratowaæ swoje firmy. Oni ju¿ nie maj¹ za co ¿yæ! Zostali oszukani przez rz¹d, który jeszcze w listopadzie prezentowa³ strategiê funkcjonowania gospodarki, do której dzisiaj siê nie stosuje" - napisa³ w mediach spo³ecznoœciowych.

Polityk doda³, ¿e przedsiêbiorcy nie maj¹ prawa otworzyæ swoich firm, choæ czêsto s¹ ju¿ bez bez œrodków do ¿ycia, a za otworzenie dzia³alnoœci gro¿¹ im wysokie kary.

"W tym samym czasie w³adza notorycznie ³amie ustanawiane przez siebie obostrzenia" - zaznaczy³ Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL oœwiadczy³, i¿ przedsiêbiorcy zrzeszeni w Izbach Gospodarczych apeluj¹ o jasne regu³y funkcjonowania bran¿y turystycznej w tym trudnym czasie.

Jego zdaniem, w obliczu ogromnego ryzyka fali bankructw i wzrostu bezrobocia nale¿y niezw³ocznie odmroziæ bran¿ê turystyczn¹ "w wypracowanym razem ze specjalistami re¿imie sanitarnym". Kosiniak-Kamysz postuluje, by pozwoliæ na korzystanie z hoteli i punktów us³ug osobom z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa oraz zaszczepionym ("w refundacji kosztów testów mog¹ uczestniczyæ przedsiêbiorcy"). Prezes PSL proponuje tak¿e, by wprowadziæ 0 proc. VAT na us³ugi hotelarskie.

"W³adza, do tej pory oporna na wszelkie g³osy rozs¹dku, musi zacz¹æ respektowaæ potrzebuj¹cych. Dlatego apelujê o jak najszybsze podjêcie dialogu rz¹du z przedsiêbiorcami" - napisa³ prezes ludowców.

Zg³osi³ postulat, by 18 stycznia zebra³ siê "okr¹g³y stó³ w sprawie ratowania polskiej gospodarki". Zdaniem szefa PSL, nastêpnego dnia rz¹d powinien przyj¹æ wypracowane rozwi¹zania, a kolejnego dnia rz¹dowy projekt powinien zatwierdziæ Sejm.

"Czas na okr¹g³y stó³ w sprawie ratowania polskiej gospodarki, w którym uczestniczyæ powinni przedstawiciele rz¹du, samorz¹du, przedsiêbiorców oraz zwi¹zków zawodowych. Nie mamy wiêcej czasu! Ka¿dy dzieñ przed³u¿aj¹cego siê lockdownu bez wystarczaj¹cej pomocy dla bêd¹cych na skraju bankructwa firm to dramat setek rodzin. To zwolnieni pracownicy, trac¹cy jedyne Ÿród³o dochodu" - argumentowa³ Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem, odmro¿enie bran¿y turystycznej w ramach okreœlonych rygorów i zasad sanitarnych uratuje tysi¹ce polskich, rodzinnych biznesów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7