Poland

Prezes PFR tłumaczy, które firmy mogą liczyć na wsparcie

Gospodarka

Pawe³ Borys, prezes PFR

Pawe³ Borys, prezes PFR

Fot. PFR

Nowy program pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm z bran¿ najmocniej dotkniêtych skutkami drugiej fali pandemii og³osi³ w czwartek rz¹d. Program ma mieæ wartoœæ od 35-40 mld z³.

W ramach pierwszej tarczy PFR po pierwszej fali pandemii do blisko 347 tys. firm trafi³o 60,7 mld z³ wsparcia – mówi³ w czasie czwartkowej konferencji prasowej Pawe³ Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. T³umaczy³, ¿e pieni¹dze te pomog³y firmom zbudowaæ bufor finansowy na 6-9 miesiêcy. Dziêki temu firmy wesz³y w kolejn¹ falê pandemii lepiej przygotowane. Stan depozytów przedsiêbiorstw wzrós³ o przesz³o 50 mld z³ w stosunku do stanu sprzed pandemii.

- Nasza gospodarka przechodzi przez pandemiê mo¿liwie bezpiecznie. Mamy jeden z najni¿szych spadków PKB wœród krajów unijnych. Nasze bezrobocie jest drugim najni¿szym w UE – mówi³ Pawe³ Borys.

Czytaj tak¿e: Morawiecki obiecuje 35 mld z³ wsparcia dla 40 bran¿

Przekonywa³, ¿e wiêkszoœæ gospodarki radzi sobie zupe³nie dobrze. S¹ jednak bran¿e, których sytuacja finansowa jest bardzo trudna. A pieni¹dze z pierwszej tarczy PFR bêd¹ siê im koñczyæ w okresie listopada i grudnia. – Firmom z tych bran¿ trudno bêdzie przetrwaæ do wiosny – przyzna³ szef PFR.

Tym bardziej, ¿e wiele z nich nie mo¿e normalnie dzia³aæ z powodu na³o¿onych przez rz¹d obostrzeñ.

I dlatego pojawia siê tarcza finansowa PFR 2.0 skierowana do bran¿ najmocniej dotkniêtych drug¹ fal¹ pandemii. To na dzisiaj 38 bran¿. S¹ wœród nich: gastronomia, hotelarstwo, czêœæ handlu (g³ównie bazarowego), kultura (m.in. kina, teatry, muzea, parki rozrywki), turystyka, sport (m.in. kluby fitness), transport pasa¿erski.

Lista obejmuje bran¿e najmocniej dotkniête skutkami drugiej fali pandemii oraz te, które dotkniête s¹ nimi poœrednio. Mieszcz¹ce siê tu firmy maj¹ blisko 10-proc. udzia³ w zatrudnieniu ogó³em oraz niemal taki sam udzia³ w polskim PKB. Tê listê rz¹d bêdzie móg³ jednak w ka¿dej chwili uzupe³niæ.

Pomoc z tarczy finansowej 2.0, podobnie jak to by³o w przypadku pierwszej tarczy, podzielona bêdzie pomiêdzy ró¿ne kategorie firm. I tak dla firm z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw PFR przygotuje pomoc w ³¹cznej wysokoœci 8-10 mld z³ (w razie potrzeby bêdzie mog³a byæ zwiêkszona do 14 mld z³). W ramach tej pomocy mikrofirmy mog¹ liczyæ na subwencje finansowe w kwocie 18 tys. lub 36 tys. na jednego zatrudnionego. Wysokoœæ subwencji zale¿eæ bêdzie od spadku obrotów firmy. Ni¿sza przys³ugiwaæ bêdzie przy ich spadku o nie mniej ni¿ 30 proc., wy¿sza o co najmniej 60 proc. Subwencja nie bêdzie mog³a byæ wy¿sza ni¿ 324 tys. z³. Warunek przyznania subwencji – spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale tego roku.

Dla ma³ych i œrednich firm PFR przewiduje dofinansowanie kosztów sta³ych. Wyp³acona tu subwencja pokrywaæ bêdzie do 70 proc. straty brutto firmy za okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. I znów warunek – spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale tego roku. Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln z³. Subwencja dla ma³ych i œrednich firm bêdzie bezzwrotna przy spe³nieniu warunków: Subwencja finansowa dla MŒP jest bezzwrotna pod warunkiem utrzymania dzia³alnoœci gospodarczej co najmniej do koñca 2021 r., rozliczenie nadwy¿ki po 31 paŸdziernika 2021 r., przy czym nie bêdzie mo¿liwoœci rekompensaty poniesionych kosztów przekraczaj¹cych otrzymane wsparcie, przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdañ finansowych.

Pieni¹dze z subwencji firma bêdzie mog³a wykorzystaæ wy³¹cznie na pokrycie kosztów prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, m.in. wynagrodzeñ pracowników. Z otrzymanych œrodków nie bêdzie mo¿na przedp³acaæ kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów finansowych.
Dla du¿ych firm rz¹d przewiduje do 25 mld z³ wsparcia z tarczy PFR. Mog¹ one podobnie jak w przypadku pierwszej tarczy liczyæ na pomoc w postaci finansowania p³ynnoœciowego czy po¿yczek preferencyjnych.

Do uruchomienia programu potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. PFR ju¿ o ni¹ wyst¹pi³. – W przypadku pierwszej tarczy finansowej na zgody czekaliœmy cztery tygodnie. Mamy nadzieje, ¿e teraz bêdzie podobnie i notyfikacjê dostaniemy przed œwiêtami – mówi³ Pawe³ Borys.

Sk³adanie wniosków o pomoc ruszy³oby wtedy w styczniu. Wtedy te¿ na konta firm zaczê³yby trafiaæ pierwsze pieni¹dze.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season