Poland

Prezes NRL: resort nie daje prawa do wykonywania zawodu lekarza

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Fotorzepa/Jerzy Dudek

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja ¿¹da sprostowania od Ministerstwa Zdrowia dot. publikacji po czwartkowej konferencji. Informacja na stronie resortu wskazuje, ¿e piêciu lekarzy z zagranicy uzyska³o prawo wykonywania zawodu w Polsce na nowych, uproszczonych zasadach.

- (...) fragment na koñcu artyku³u, gdzie wymienia siê „Lekarzy, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym" jest nieœcis³y - czytamy na nil.org.pl. Prof. Matyja zwróci³ uwagê, ¿e wymienieni na stronie Ministerstwa Zdrowia lekarze (Victar Anikevich, Aleh Tafeliuk, Hleb Lukhanin, Dmytry Veryha, Olena Guz) nie uzyskali prawa wykonywania zawodu. Prezes NIL wyjaœni³, ¿e uprawnienie to mo¿e przyznaæ wy³¹cznie okrêgowa rada lekarska, a nie Minister Zdrowia.

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty procedura nabycia prawa wykonywania zawodu przez lekarzy posiadaj¹cych dyplom uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej odbywa siê dwuetapowo - argumentuje profesor. - Minister Zdrowia jest organem administracyjnym uprawnionym do wydania decyzji o udzieleniu tym osobom zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty, natomiast prawo wykonywania zawodu lekarze mog¹ nabyæ dopiero wskutek decyzji okrêgowej rady lekarskiej - zwraca siê do resortu.

Przypomnijmy, ¿e podczas czwartkowej konferencji minister Niedzielski wrêczy³ piêciu lekarzom z Bia³orusi i Ukrainy zgodê na wykonywanie zawodu w Polsce w ramach tzw. systemu uproszczonego.

Pod koniec 2020 r. wprowadzono przepisy pozwalaj¹ce medykom spoza Unii Europejskiej rozpocz¹æ pracê w Polsce w oparciu o uproszczon¹ procedurê. Wczeœniej wymagana by³a nostryfikacja dyplomu, odbycie sta¿u b¹dŸ uznanie praktyki zagranicznej. Nastêpnie trzeba by³o zdaæ egzamin lekarski/lekarsko-dentystyczny oraz wykazaæ siê znajomoœci¹ jêzyka polskiego.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7