Poland

Prezes NBP zapowiada powrót banknotu o nominale 1000 zł

Adam Glapiñski, prezes NBP

Adam Glapiñski, prezes NBP

Kancelaria Sejmu/Rafa³ Zambrzycki

Adam Glapiñski og³osi³ w pi¹tek, ¿e NBP posiada du¿¹ czêœæ zapasu gotówkowego w banknotach 500-z³otowych, i zapowiedzia³ wprowadzenie do obiegu nowego banknotu o nominale 1000 z³.

Glapiñski wspomnia³ tak¿e o rosn¹cym zainteresowaniu banknotem o nominale 500 z³, który pomaga pokryæ zapotrzebowania banków i realizowaæ bie¿¹ce wyp³aty dokonywane przez klientów. Jak zaznaczy³ prezes NBP, w czasie pandemii banknoty te by³y „bardzo akceptowane” i od marca ich liczba w obiegu wzros³a o 20 mln.

Jak poinformowa³ Glapiñski, w sumie od lutego 2017 roku NBP wypuœci³ do obiegu ju¿ 46,5 mln banknotów 500-z³otowych, w celu tworzenia „narodowego zapasu gotówki”.

- Mamy ogromny rezerwuar zapasu gotówkowego i obs³u¿ymy wszystkich ludzi, którzy bêd¹ chcieli wyp³aciæ z banku gotówkê - podkreœli³ Adam Glapiñski. - NBP nie ma wszystkiego w nomina³ach 100- i 200-z³otowych; du¿¹ czêœæ zapasu gotówkowego NBP posiada w banknotach 500-z³otowych - doda³.

Prezes NBP zaskoczy³ równie¿ zapowiedzi¹ wprowadzenia w najbli¿szych latach do obiegu banknotu o nominale 1000 z³. Banknot ten nie by³ on u¿ywany w Polsce od ponad dwóch dekad - a dok³adnie od 31 grudnia 1996 roku.

Wiêcej na: Business Insider Polska

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7