Poland

Prezes NBP: inflacji by nie było, gdyby nie UE

Gospodarka

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiñski

materia³y prasowe

Nie grozi nam w Polsce nadmierna inflacja, wrêcz przeciwnie – uwa¿a prezes Adam Glapiñski.

Indeks cen konsumpcyjnych, g³ówna miara inflacji w Polsce, wzrós³ w grudniu o 2,4 proc. r./r., po 3 proc. w listopadzie. To nieco wiêcej, ni¿ szacowa³ wstêpnie GUS, ale najmniej od maja 2019 r. Jeszcze na pocz¹tku 2020 inflacja przekracza³a 4,5 proc.

Podczas pi¹tkowej telekonferencji prezes NBP prof. Adam Glapiñski, mówi³, ¿e „od pocz¹tku 2020 r. inflacja obni¿y³a siê prawie dwukrotnie. Teraz jest w pe³ni zgodna z celem NBP, nawet nieco poni¿ej". Bank ma za zadanie utrzymywanie wzrostu CPI na poziomie 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. To, ¿e przez ponad rok inflacja przekracza³a cel, prezes NBP zrzuci³ na karby czynników regulacyjnych, g³ównie podwy¿ek cen pr¹du i wywozu œmieci. Pierwszy z nich, jak zaznaczy³, to wina regulacji UE. „Gdyby nie te nieszczêsne regulacje unijne dotycz¹ce ekologii i Ÿróde³ energii, które niestety w Polsce s¹ oparte na wêglu i przez jakiœ czas musz¹ byæ oparte na wêglu (...), to inflacji by w Polsce nie by³o. Gdybyœmy nie byli cz³onkiem UE, to mielibyœmy tani¹ energiê" – mówi³. Z kolei za wzrost cen odbioru œmieci, który przekracza³ w ub.r. 50 proc. rocznie, prezes NBP wini zagraniczne firmy dzia³aj¹ce na niekonkurencyjnym rynku.

W ocenie prof. Glapiñskiego w przewidywalnej przysz³oœci nale¿y oczekiwaæ spadku inflacji, g³ównie tzw. inflacji bazowej, nieobejmuj¹cej cen energii i ¿ywnoœci, na któr¹ krajowa polityka pieniê¿na ma wiêkszy wp³yw. – Nie rozumiem, sk¹d ogromne zaniepokojenie obserwatorów rzekom¹ groŸb¹ wybuchu inflacji. ¯adne dane tego nie potwierdzaj¹. Ani perspektywy rozwoju gospodarczego, ani kszta³towanie siê cen œwiatowych, ani dynamika p³ac i kszta³towanie siê sytuacji wewnêtrznej. Jest wprost przeciwnie: zaniepokojenie mo¿e budziæ przeciwny trend – mówi³ prezes NBP. Z tego powodu w jego ocenie dyskusja o koniecznoœci podwy¿ki stóp procentowych jest abstrakcyjna. Takiej zmiany nie nale¿y oczekiwaæ co najmniej przez dwa lata.

Prof. Glapiñski nie wyklucza natomiast obni¿ki stóp, przy czym w jego ocenie g³ówna stopa NBP, która od maja wynosi 0,1 proc., mog³aby znaleŸæ siê nawet poni¿ej zera. Z jego wypowiedzi wynika jednak, ¿e poprzeczka dla takiego ³agodzenia polityki pieniê¿nej jest zawieszona wysoko. – Musia³oby dojœæ do radykalnego pogorszenia sytuacji gospodarczej. To ma³o prawdopodobne. My zak³adamy poprawê koniunktury w 2021 r. – t³umaczy³.

Mo¿liwoœæ obni¿ki stóp w I kwartale br. prof. Glapiñski po raz pierwszy sygnalizowa³ w opublikowanym w grudniu fragmencie wywiadu dla „Obserwatora Finansowego". Analitycy odbierali to jako chêæ wzmocnienia skutecznoœci prowadzonych wówczas przez NBP interwencji na rynku walut w celu os³abienia z³otego. W pe³nej wersji rozmowy, która ukaza³a siê ju¿ w styczniu, ewentualna obni¿ka stóp pojawia³a siê ju¿ w innym kontekœcie. Prof. Glapiñski uzale¿nia³ j¹ od rozwoju sytuacji epidemicznej i jej wp³ywu na gospodarkê.

Podczas pi¹tkowego wyst¹pienia prezes zapewni³, ¿e NBP nie prowadzi „polityki s³abego z³otego". Jak przekonywa³, grudniowe interwencje, pierwsze od 2010 r., mia³y zapobiec presji na umocnienie polskiej waluty, która pojawi³a siê w paŸdzierniku, zagra¿aj¹c o¿ywieniu gospodarki. – To, ¿e sytuacja eksporterów jest obecnie dobra, nie oznacza, ¿e nie mo¿e siê pogorszyæ. To nam w³aœnie grozi³o. Grozi³a nam niepowstrzymana aprecjacja z³otego, której interwencje NBP zapobieg³y – t³umaczy³. Odci¹³ siê od wypowiedzi niektórych cz³onków RPP, które sugerowa³y, ¿e NBP bêdzie d¹¿y³ do utrzymania kursu euro powy¿ej 4,50 z³. Kolejne interwencje, choæ NBP jest na nie przygotowany, w najbli¿szym czasie nie bêd¹ w jego ocenie potrzebne.

Telekonferencja prof. Glapiñskiego mia³a du¿¹ wagê, bo od pocz¹tku pandemii brak comiesiêcznych konferencji po posiedzeniach RPP, a wywiad dla „Obserwatora Finansowego" sprowokowa³ wiele pytañ o intencje NBP. W trakcie konferencji prezes ujawni³ plany na przysz³oœæ. Broni¹c decyzji o wprowadzeniu do obiegu w 2017 r. banknotu 500 z³, t³umaczy³, ¿e to kwestia wygody przechowywania gotówki, a w przysz³oœci potrzebny bêdzie te¿ banknot 1000 z³. W tym kontekœcie wyrazi³ nadziejê, ¿e to on w kolejnej kadencji bêdzie móg³ tak¹ decyzjê podj¹æ. Prof. Glapiñski zadeklarowa³ tak¿e, ¿e dopóki on kieruje NBP, dopóty Polska nie zrezygnuje ze z³otego na rzecz euro.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams