Poland

Prezes Kaczyński traci kontrolę nad państwem

wicepremier, prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Ka¿da w³adza przeprowadza najtrudniejsze zmiany w pierwszym roku rz¹dów, licz¹c, ¿e przed kolejnymi wyborami spo³eczeñstwo zapomni o niepopularnych decyzjach. Teraz PiS liczy na zbiorow¹ demencjê Polaków.

Trybuna³ Konstytucyjny, w którym zasiadaj¹ byli politycy PiS, postrzegany jest jako organ dzia³aj¹cy pod dyktando partii. Decyzja TK ws. aborcji automatycznie idzie wiêc na konto partii Jaros³awa Kaczyñskiego. Podobnie jak wojna ideologiczna z LGBT.

Jeszcze kilka tygodni temu Micha³ Moskal, przewodnicz¹cy Forum M³odych PiS, chcia³ zwróciæ partiê ku centrum, ¿eby zagwarantowaæ Zjednoczonej Prawicy utrzymanie w³adzy w 2023 r. Rozpêtuj¹c wojnê kulturow¹, PiS odcina siê od elektoratu umiarkowanego i zra¿a do siebie nowych wyborców, aktywizuj¹c Polaków, którzy nie mieli powodów, ¿eby braæ udzia³ w g³osowaniu. Teraz bêd¹ siê sprzeciwiaæ opresyjnoœci w³adzy. Bo o ile wiêkszoœæ mo¿e byæ przeciwna aborcji na ¿yczenie, o tyle ju¿ zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci z wadami genetycznymi skazuj¹cymi je na œmieræ mo¿e byæ postrzegane jako barbarzyñstwo w³adzy. Dla rodzica wystarczaj¹cym wstrz¹sem jest informacja, ¿e p³ód ma genetyczne wady uniemo¿liwiaj¹ce mu ¿ycie. Aborcja jest traum¹. A teraz w³adza chce jeszcze zakazaæ aborcji matkom i tak skrzywdzonym przez los. Fundowane kobietom okrucieñstwo wzbudza odruch sprzeciwu wobec PiS.

Jaros³aw Kaczyñski, zamkniêty w swojej willi i chroniony przez mundurowych niczym dygnitarze w czasach PRL, sprawia wra¿enie odklejonego od nastrojów spo³ecznych. A kwestia aborcji jest jednym z kamyczków, które mog¹ siê przerodziæ w lawinê uderzaj¹c¹ we w³adzê.

Konflikt wokó³ aborcji PiS bêdzie chcia³o z³agodziæ. To partia Jaros³awa Kaczyñskiego ma wyjœæ na dobrego cara, a TK na z³ych bojarów. Jednak problemy w³adzy, której brakuje ju¿ nie tylko pokory, ale i empatii, kumuluj¹ siê.

Zaniedbañ i z³ych decyzji rz¹du ws. pandemii nie da siê zrzuciæ na opozycjê, media i lekarzy, mimo usilnych starañ TVP. Jeœli idziemy w stronê kolejnego lockdownu, to Polacy powinni byæ ostrze¿eni wystarczaj¹co wczeœnie. Bran¿a gastronomiczna zosta³a przez w³adzê potraktowana fatalnie, gdy jednego dnia og³oszono decyzjê o zamkniêciu barów i restauracji, a drugiego mia³a byæ ona wdro¿ona przez restauratorów. Wczeœniej bran¿a fitness i ludzie kultury odczuli równie¿ brak empatii w³adzy. Nauczyciele ¿yj¹ w niepewnoœci. Rodzice uczniów w jeszcze wiêkszej. Sanepid dzia³a tylko teoretycznie. Podobnie zaraz bêdzie z ochron¹ zdrowia.

W³adzy przybywa problemów. Minister edukacji Przemys³aw Czarnek chce w szko³ach lepiæ nowego, lepszego Polaka i idzie na kolejn¹ wojnê z LGBT. Rolnicy buntuj¹ siê przeciwko „pi¹tce dla zwierz¹t". Nawet Solidarnoœæ jest w konflikcie z rz¹dem i wychodzi z Rady Dialogu Spo³ecznego.

Kaczyñski straci³ zdolnoœæ rz¹dzenia przez konflikt. Sonda¿e PiS s¹ coraz gorsze. Nawet wymiana premiera nie pomog³aby PiS, a w partii jest ju¿ brany pod uwagê ten scenariusz. Polacy nie kupi¹ nowego marionetkowego premiera, wiêc Kaczyñski sam musia³by nim zostaæ. A tego nie chce.

Symboliczna przegrana Moskala z Czarnkiem mo¿e zwiastowaæ erozjê w³adzy.

Jeœli nie uda siê ugasiæ kolejnych ognisk konfliktu, mo¿e dojœæ do kryterium ulicznego. A strach PiS jest równie widoczny jak determinacja protestuj¹cych.

Football news:

Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November
Zidane has four sons - all football players. How are they doing?