Poland

Prezes JP Morgan Chase bez podwyżki

Prezes JP Morgan Chase, Jamie Dimon, nie dostanie dorocznej podwy¿ki i musi zadowoliæ siê sum¹ 31,5 mln dolarów za pracê w 2020 r.

W komunikacie dla w³adz gie³dowych bank poinformowa³ równie¿, ¿e ³¹czne wynagrodzenie Dimona bêdzie sk³adaæ siê z p³acy zasadniczej 1,5 mln dolarów oraz premii 30 mln dolarów motywuj¹cej do osi¹gania lepszych wyników. Rada dyrektorów banku podjê³a tak¹ decyzjê na podstawie „dobrych osi¹gów firmy” w ubieg³ym roku w warunkach pandemii oraz na podstawie d³ugoterminowej perspektywy wyników z dzia³alnoœci, kontroli ryzyka, nastawienia na klientów i udzia³owców, pracy zespo³owej i przywódczej roli.

Za kadencji Dimona, który w marcu koñczy 65 lat, bank wypracowa³ w 2020 r. zysk netto 29,1 mld dolarów wobec 36,4 mld rok wczeœniej i zwrot 14 proc. od podstawowego kapita³u akcyjnego (19 proc. rok wczeœniej).

Pozostali cz³onkowie kierownictwa zarobili:

- koprezydent, szef dzia³u bankowoœci konsumenckiej, Gordon Smith — 22,5 mln (bez zmiany),
- koprezydent, szef bankowoœci korporacyjno-inwestycyjnej, Daniel Pinto — 24,5 mln (+8 proc.),
- prezes dzia³u zarz¹dzania aktywami i maj¹tkiem, Mary Erdoes — 21 mln (bez zmiany),
- prezes dzia³u kredytów konsumenckich, Marianne Lake — 15,7 mln (+2 proc.),
- prezes dzia³u bankowoœci komercyjnej, Doug Petno — 13 mln (bez zmiany),
- dyrektor finansowa Jennifer Piepszak — 12 mln (+20 proc. za pierwszy pe³ny rok na tym stanowisku).

Zysk najwiêkszego banku w USA pod wzglêdem wielkoœci aktywów, podobnie jak innych banków, zmala³ na skutek ogromnych odpisów na spodziewane straty w udzielonych kredytach — poda³ Reuter.

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago