Poland

Prezes Anwimu: Coraz większa sieć i asortyment

Wywiady

Rafa³ Pietrasina, prezes Anwimu

Rafa³ Pietrasina, prezes Anwimu

materia³y prasowe

Oferta pozapaliwowa mo¿e daæ stacjom po³owê wp³ywów – mówi Rafa³ Pietrasina, prezes Anwimu, operatora sieci Moya.

W ostatnich latach coraz wiêcej firm na œwiecie inwestuje w rozwój rynku paliw alternatywnych. Czy w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie wypr¹ one paliwa powstaj¹ce na bazie ropy naftowej?

Znaczenie paliw alternatywnych bêdzie ros³o chocia¿by dlatego, ¿e wymuszaj¹ to globalne trendy zwi¹zane z ochron¹ klimatu i œrodowiska. St¹d te¿ rosn¹ca rola odnawialnych Ÿróde³ energii, elektromobilnoœci, przejœciowo gazu ziemnego, a w dalszej perspektywie wodoru. W mojej ocenie ¿adne z tych paliw nie zdobêdzie jednak dominuj¹cej pozycji na rynku. W transporcie dalekobie¿nym istotn¹ rolê mo¿e pe³niæ wodór, a w miejskim elektromobilnoœæ. Czêœæ przewozów mo¿e byæ te¿ oparta na gazie ziemnym, a konkretnie na jego sprê¿onej (CNG) i skroplonej formie (LNG). Co wiêcej, szacuje siê ¿e w 2050 r. ok. 19 proc. energii bêdzie pochodzi³o z ropy naftowej vs. 32 proc. obecnie, co oznacza, ¿e na rynku bêdzie równie¿ istotne miejsce dla tradycyjnych paliw, a wiêc oleju napêdowego, benzyn i LPG.

Czy to oznacza, ¿e oferta paliwowa na stacjach bêdzie mocno rozbudowywana?

Moim zdaniem bêdzie systematycznie poszerzana. Nie oczekiwa³bym jednak, ¿e bêdzie to proces oderwany od uwarunkowañ rynkowych, a zw³aszcza od zg³aszanego popytu.

Wiele stacji stawia na rozbudowê oferty sklepowej i gastronomicznej. Czy wp³ywy z tego tytu³u mog¹ przewy¿szyæ te uzyskiwane z detalicznej sprzeda¿y paliw?

Znaczenie oferty pozapaliwowej ca³y czas roœnie, zarówno je¿eli chodzi o sklep, jak i koncept gastronomiczny. Dziœ w Caffe Moya mo¿na zjeœæ nie tylko hot doga czy zapiekankê, ale coraz czêœciej tak¿e atrakcyjne dania, jak œwie¿o wypiekane pizze, hamburgery czy zestawy obiadowe. Asortyment sklepowy równie¿ jest coraz szerszy i lepiej dostosowany do preferencji klientów. Dodatkowo, bior¹c pod uwagê, ¿e obecnie pracujemy nad strategi¹ zrównowa¿onego rozwoju, to w przysz³oœci, wykorzystuj¹c potencja³ sieci, oferta pozapaliwowa mo¿e docelowo zapewniæ stacjom nawet po³owê ca³kowitych wp³ywów.

Kierowców przede wszystkim interesuj¹ ceny paliw. Czy w tym roku nale¿y spodziewaæ siê ich zwy¿ek?

Od kilku miesiêcy kurs ropy naftowej roœnie. Myœlê, ¿e ta tendencja siê utrzyma i œrednia tegoroczna cena surowca kszta³towaæ siê bêdzie w przedziale 65–70 dol. za bary³kê. To m.in. konsekwencja postêpuj¹cych szczepieñ przeciwko Covid-19, a w zwi¹zku z tym szans na odmro¿enie globalnej gospodarki i jej o¿ywienie. Do tego dochodz¹ ograniczenia w wydobyciu ropy. Jak dotychczas paliwa na stacjach dro¿a³y znacznie wolniej ni¿ rós³ kurs ropy. W tej sytuacji myœlê, ¿e kolejne podwy¿ki paliw s¹ nieuniknione.

Jak¹ pozycjê na polskim rynku maj¹ obecnie stacje Anwimu dzia³aj¹ce pod mark¹ Moya i jak bêdzie wygl¹da³ dalszy ich rozwój?

Na koniec ubieg³ego roku mieliœmy 300 stacji paliw zlokalizowanych na terenie ca³ego kraju. Z tego ok. 25 proc. to nasze w³asne obiekty, a pozosta³a czêœæ to placówki dzia³aj¹ce na zasadzie franczyzy. Dziœ zajmujemy w Polsce szóste miejsce pod wzglêdem liczby stacji paliw po: Orlenie, BP, Lotosie, Shellu i Circle K. Liczymy, ¿e wkrótce awansujemy na pi¹t¹ pozycjê. Do koñca tego roku chcemy mieæ 380 stacji, a na koniec 2024 r. planujemy ich ju¿ ok. 500. Na razie skupiamy siê tylko na rozwoju w Polsce.

Wiadomo ju¿, ile w tym roku grupa przeznaczy na inwestycje i na jakie konkretnie cele?

Na rozwój w³asnych stacji paliw zamierzamy przeznaczyæ ok. 180 mln z³ i ok. 20 mln z³ na franczyzowe. Bêdziemy te¿ wspieraæ dzia³alnoœæ firm zale¿nych, przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e prowadzony przez nie biznes, np. import paliw do Polski, ma przede wszystkim na celu bezpieczeñstwo i dywersyfikacjê dostaw w kontekœcie rozwoju sieci Moya. Poza tym nie wymaga znacz¹cego kapita³u inwestycyjnego, a jedynie obrotowego. Pieni¹dze na rozwój bêdziemy pozyskiwaæ m.in. z emisji obligacji. Pod koniec ubieg³ego roku w ten sposób zebraliœmy z rynku 50 mln z³. W tym roku planujemy kolejne emisje. Ca³y piêcioletni program emisji obligacji opiewa na 150 mln z³.

W tym roku powinno dojœæ do sprzeda¿y 389 stacji paliw Lotosu, co jest warunkiem przejêcia gdañskiego koncernu przez Orlen. Czy rozmawiacie o zakupie ca³ego lub czêœci tego pakietu?

Prowadziliœmy rozmowy w tej sprawie. Z oczywistych wzglêdów nie mogê mówiæ, czy obecnie maj¹ one miejsce. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e jeœli pojawi siê potencja³ zakupowy, który bêdziemy w stanie sfinansowaæ, to bêdziemy nim zainteresowani. Nie zmienia to faktu, ¿e akwizycje to jeden ze sposobów dalszego rozwoju naszej sieci. W ten sposób kilka miesiêcy temu przejêliœmy 30 bezobs³ugowych stacji paliw eMila.

Czy myœlicie te¿ o wejœciu na rynki stacji paliw innych pañstw?

Na dziœ naszym celem jest rozwój w Polsce.

Jakie przychody i zyski planuje grupa Anwim w tym roku?

Liczymy na wzrost przychodów do ok. 6 mld z³ i wyniku EBIDTA na poziomie 98 mln z³. Dla porównania w ubieg³ym roku wynios³y one odpowiednio 5 mld z³ i 84 mln z³. Do takiej zwy¿ki powinno przyczyniæ siê przede wszystkim powiêkszenie naszej sieci o 80 stacji. Trzeba te¿ zauwa¿yæ ci¹g³y rozwój ju¿ istniej¹cych obiektów. Poza tym – tak jak wszyscy – liczymy na o¿ywienie w polskiej gospodarce, co powinno prze³o¿yæ siê równie¿ na wzrost obrotów na stacjach paliw.

Anwim w ramach jednej marki posiada trzy formaty stacji paliw: tradycyjne, automatyczne dla klientów indywidualnych i automatyczne stacje flotowe. Czy nadal planowany jest rozwój ka¿dego z tych formatów?

Uwa¿amy, ¿e to jest nasza przewaga konkurencyjna na polskim rynku i dlatego w ka¿dy z tych formatów nadal zamierzamy inwestowaæ. Tradycyjne, czyli obs³ugowe z przystacyjnym sklepem i Caffe Moya, automatyczne, wy³¹cznie dla klientów biznesowych (flotowych), i samoobs³ugowe Moya express – zarówno dla detalu, jak i dla flot. Ka¿dy z tych typów ma te¿ do spe³nienia inna rolê. Stacje automatyczne szczególnie mocno zyska³y na znaczeniu w ubieg³ym roku, kiedy to w zwi¹zku z rozprzestrzenieniem siê pandemii koronawirusa gros kierowców postanowi³o korzystaæ tylko z takich obiektów. Placówki tradycyjne to z kolei miejsca, w których nasz klient ma mieæ mo¿liwoœæ nie tylko zatankowania samochodu, ale i skorzystania z coraz szerszej oferty pozapaliwowej.

Jakich g³ównych akcjonariuszy ma obecnie Anwim?

Niedawno naszym wiêkszoœciowym udzia³owcem zosta³ Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarz¹dzany przez Enterprise Investors. Dziœ nale¿y do niego 66 proc. akcji Anwimu. Dwaj akcjonariusze za³o¿yciele naszej spó³ki posiadaj¹ dzisiaj odpowiednio 25 proc. i 6 proc. akcji.

Ka¿dy fundusz private equity po jakimœ czasie wychodzi ze swoich inwestycji. Czy Enterprise Investors okreœli³, kiedy to mo¿e nast¹piæ w waszym przypadku?

Ka¿dy tego typu fundusz inwestuje w spó³ki z okreœlon¹ perspektyw¹ wyjœcia, któr¹ w naszym przypadku oceniam na piêæ do dziesiêciu lat. Na dzisiaj nie ma okreœlonej takiej granicznej daty. Kiedy dok³adnie i w jaki sposób dojdzie do wyjœcia z inwestycji, to pewnie dopiero za jakiœ czas bêdzie przedmiotem rozwa¿añ. Proszê zauwa¿yæ, ¿e dopiero od 2018 r. s¹ naszym udzia³owcem. Wówczas nabyli pakiet 35 proc. akcji Anwimu.

CV

Rafa³ Pietrasina z bran¿¹ paliwow¹ zwi¹zany jest od 1997 r., kiedy rozpocz¹³ pracê jako kierownik œl¹skiego oddzia³u spó³ki Esppol. W 2001 r. awansowa³ na stanowisko jej wiceprezesa, a w 2004 r. zosta³ prezesem. Od 2013 r. jest prezesem Anwimu. Rok po objêciu tej funkcji doprowadzi³ do po³¹czenia obu spó³ek. Pietrasina jest te¿ cz³onkiem zarz¹du Esppol Trade, firmy zale¿nej od Anwimu.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game