Poland

Premiera “Cyberpunka” przesunięta. Akcje tanieją

CYFROWA Gry i e-sport

Bloomberg

Nienaruszalna listopadowa data premiery “Cyberpunk 2077” okaza³a siê znacznie bardziej elastyczna. CD Projekt opóŸnia pojawienie siê gry na rynku na 10 grudnia. W œrodê po 10 walory spó³ki tania³y o niemal 4,5 proc., do 347,8 z³. Przez miesi¹c akcje spó³ki zaliczy³y niemal 20-proc. spadek ceny.

Czy kolejne opóŸnienie zaszkodzi spó³ce, tak¿e wizerunkowo? Micha³ Wojciechowski, analityk Ipopema Securities, nie jest przekonany, by CD Projekt mocno ucierpia³ przez tê decyzjê.

–  W przypadku innych spó³ek myœlê ¿e by³by to istotny cios, natomiast w przypadku CD Projektu na pewno siln¹ stron¹ jest bardzo dobry PR spó³ki i silny baza fanów, które bêd¹ stawaæ w obronie tej decyzji. Niemniej jednak przesuniêcie jest zaskoczeniem i Ÿle koresponduje z poprzednimi deklaracjami spó³ki o pewnoœci co do daty premiery. Pamiêtajmy jednak o tym ¿e produkcja gry to skomplikowany, wieloetapowy proces – zaznacza. – Co do kwestii sprzeda¿owych, bior¹c pod uwagê ¿e pierwsze tygodnie generuj¹ zdecydowan¹ wiêkszoœæ sprzeda¿y, nale¿a³oby oczekiwaæ ¿e jedynie ok. 20 proc. wolumenu mo¿e siê przesun¹æ na przysz³y rok, wylicza analityk.

–   Niemniej jednak mamy wiêksz¹ niepewnoœæ ze wzglêdu na nietypowe i dosyæ póŸne okienko sprzeda¿owe, kiedy ju¿ kluczowe gry konkurencji bêd¹ absorbowaæ uwagê graczy, a czêœæ osób mo¿e ju¿ byæ po zakupach œwi¹tecznych. Jednoczeœnie czêœæ graczy mo¿e straciæ wiarê w to ¿e premiera w ogóle bêdzie w tym roku i nastawiæ siê na inne produkcje –  dodaje.

Z kolei Maciej Kietliñski, analityk Noble Securities, zaznacza, ¿e lepiej dla spó³ki kolejny raz opóŸniæ premierê, ni¿ wydaæ niedopracowany tytu³.

Przesuniêcie premiery na 10 grudnia mo¿e krótkoterminowo, w ci¹gu kilku najbli¿szych sesji, negatywnie wp³yn¹æ na sentyment inwestorów i  w konsekwencji kurs akcji spó³ki mo¿e znajdowaæ siê pod presj¹ poda¿y. W d³u¿szym terminie decyzja zarz¹du, by przesun¹æ premierê i wypuœciæ dopracowany produkt, co do którego jakoœci nie bêdzie w¹tpliwoœci, wydaje siê byæ s³uszna. CD Projekt znany by³ z produktów bardzo wysokiej jakoœci, wiêc premiera CP 2077 zawieraj¹cego liczne niedoróbki mog³oby doprowadziæ do rozczarowania graczy, czêœciowej utraty reputacji spó³ki i w konsekwencji doprowadziæ do niepowodzenia premiery —  t³umaczy.

Zdaniem Kietliñskiego d³ugoterminowo CD Projekt móg³by zaliczyæ wiêkszy cios wizerunkowy wypuszczaj¹c niedopracowany produkt 19 listopada ni¿ przek³adaj¹c premierê po raz trzeci.

–  Bior¹c pod uwagê, i¿ w przypadku premiery WiedŸmina 3, 90 proc. sprzeda¿y w kwartale premierowym przypad³o na pierwsze 4 tygodnie, przesuniêcie przychodów na 2021 r. bêdzie nieznaczne. Z uwagi na okres œwi¹teczny oraz przesuniêcie premiery jedynie o 21 dni nie spodziewam siê znacznego wp³ywu na wynik sprzeda¿owy gry – przewiduje.

Natomiast Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM, dostrzega pewne pominiête przez studio szanse. – Dwa poprzednie przesuniêcia odbieraliœmy w sposób neutralny, tym razem jednak uwa¿amy, ¿e mimo i¿ jest to lepsza decyzja od wydania niegotowej gry to z premier¹ 10 grudnia mijaj¹ dwa wa¿ne okresy sprzeda¿owe, czyli Black Friday i miko³ajki, co mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na sprzeda¿ „CP2077”. Ponadto istnieje ryzyko, i¿ b³êdy, z którymi mierzy siê CDR s¹ na tyle powa¿ne, ¿e dodatkowe 21 dni oka¿¹ siê zbyt ma³ym buforem czasu aby je naprawiæ, st¹d nie chc¹c pomin¹æ najwa¿niejszego okienka œwi¹tecznego i doprowadziæ do czwartego przesuniêcia wyda grê, która bêdzie nie do koñca „wypolerowana”, co mo¿e wp³yn¹æ na s³absz¹ ocenê graczy i tym samym na gorsz¹ monetyzacjê tytu³u. Zwracamy równie¿ uwagê, i¿ zespó³ pracuj¹cy nad Cyberpunkiem znajduje siê w mocnym crunchu, co prze³o¿y siê na wy¿sze koszty produkcji. W zwi¹zku z wyd³u¿eniem okresu do premiery urosn¹ równie¿ koszty zwi¹zane z marketingiem gry –  wyjaœnia.

Natomiast je¿eli chodzi o wizerunek, to mimo narastaj¹cego zniecierpliwienia graczy, nie powinno ono w wiêkszym stopniu prze³o¿yæ siê na gorsze postrzegania studia, konkluduje Tkocz.

Jak podaj¹ zagraniczne Ÿród³a, o samej decyzji o przesuniêciu nie wiedzieli sami pracownicy studia. Mieli dowiedzieæ siê o nowej dacie w tym samym czasie, kiedy do sieci trafi³a wiadomoœæ, ¿e gra jednak pojawi siê 10 grudnia, donosi na Twitterze Jason Schreier, dziennikarz Bloomberga.

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director