Poland

Premier zaprasza do współpracy ale pomysły opozycji przepadają

W Sejmie trwaj¹ prace nad ustaw¹ o ochronie zdrowia. Pomys³y opozycji przepadaj¹

Rzeczpospolita/ Jerzy Dudek

Kierowca autobusu nie wyprosi za brak maseczki, ale nikt nie zwolni z jej noszenia - ustalili pos³owie.

Ju¿ podczas posiedzenia Sejmu wiceminister zdrowia S³awomir Gadomski zapowiedzia³, ¿e z czterech ustaw przedstawionych przez kluby PiS, KO, Lewicy, PSL rz¹d wybierze najlepsze rozwi¹zania. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia by³ jednak przeciwny wiêkszoœci poprawek opozycji.

Stra¿ z chorobowym

Ka¿dy z projektów opozycji koncentrowa³ siê na innych aspektach walki z pandemi¹ koronawirusa. Koalicja Obywatelska skupi³a siê na pomocy samorz¹dom w sprawniejszym funkcjonowaniu w tym okresie, PSL przewidywa³o przyznanie pracownikom ochrony zdrowia comiesiêcznego dodatku w wysokoœci 1,5 tys. z³ za pracê w czasie pandemii, Lewica podkreœla³a kwestie praw pracowniczych i wzmocnienia obowi¹zku noszenia maseczek i jego egzekwowania, a Konfederacja chcia³a ca³kowitego zniesienia nakazu zakrywania nosa i ust.

Jednak ani rezygnacja z maseczek, zaproponowana przez Konfederacjê, ani postulowana przez Lewicê mo¿liwoœæ wyproszenia przez kierowcê autobusu osoby niemaj¹cej maseczki w transporcie publicznym nie spotka³y siê z aprobat¹ Sejmowej Komisji Zdrowia. Pos³owie wypowiedzieli siê tak¿e przeciw poprawce Lewicy zezwalaj¹cej sprzedawcy na nieobs³u¿enie klienta bez maseczki.

Przepad³a propozycja Lewicy przewiduj¹ca 100 proc. wynagrodzenia dla wszystkich pracowników na kwarantannie, nie tylko medyków i mundurowych. Komisja przyjê³a natomiast poprawkê pos³anki niezrzeszonej Hanny Gil-Pi¹tek, która postulowa³a podniesienie do 100 proc. chorobowego dla stra¿y gminnych skierowanych do zwalczania epidemii.

Lewicy nie uda³o siê przekonaæ pos³ów do przyznania dodatku w wysokoœci 200 proc. podstawy wynagrodzenia wszystkim pracuj¹cym przy zwalczaniu epidemii, nie tylko medykom.

Konfederacji nie uda³o siê przekonaæ do odrzucenia przepisu umo¿liwiaj¹cego zatrudnianie na czas pandemii lekarzy z dyplomem spoza UE. Choæ pose³ Dobromir Soœnierz twierdzi³, ¿e lekarze z Ukrainy nie przyjad¹ do Polski, bo bêd¹ siê bali, zapis zosta³ utrzymany. Boles³aw Piecha z PiS przekonywa³, ¿e wœród lekarzy z dyplomami uczelni spoza UE s¹ tak¿e Polacy.

Niedobry Samarytanin

Przepad³a te¿ poprawka KO, która sprzeciwi³a siê 50-procentowej karze za niezrealizowanie zadañ zwi¹zanych ze zwalczaniem Covid-19. Pos³owie KO argumentowali, ¿e kara jest zbyt dotkliwa. – Wed³ug mnie sankcja jest zbyt ³agodna. Jeœli dajemy placówce 10 mln na zwalczanie Covid-19, a ona siê z tego nie wywi¹zuje, powinniœmy móc zabraæ jej do 10 mln, a nie tylko do po³owy tej kwoty – t³umaczy³ Gadomski. W kuluarach mówiono, ¿e przepis uderza w placówki prywatne, które mia³yby „wybieraæ mniej powik³anych chorych”.

Zmian nie bêdzie tak¿e w art. 19, czyli tzw. klauzuli Mi³osiernego Samarytanina, która wy³¹cza odpowiedzialnoœæ karn¹ za okreœlone czyny pope³niane przez medyków, gdy dzia³ania lecznicze maj¹ na celu zwalczanie epidemii. Pos³owie Lewicy chcieli przywrócenia zaostrzonego latem art. 37a kodeksu karnego, który przewiduje, ¿e w razie b³êdu medycznego lekarz mo¿e trafiæ do wiêzienia. – Klauzula Mi³osiernego Samarytanina ogranicza siê do walki z Covid-19, a stan wojny panuje w ca³ej ochronie zdrowia – argumentowa³a Magdalena Biejat z Lewicy. Wiceminister Gadomski zapewni³, ¿e zmiana brzmienia art. 37a nast¹pi po uchwaleniu ustawy o jakoœci w ochronie zdrowia oraz o systemie „no fault” (projekty obu nie wysz³y jeszcze z resortu).

Do czasu zamkniêcia tego numeru gazety komisja nie zdo³a³a rozpatrzyæ wszystkich poprawek do projektu.

– Dotychczasowe doœwiadczenie pokazywa³o, ¿e strona rz¹dowa nie przyjmuje poprawek opozycji. Z drugiej strony nawo³ywania ministra zdrowia: „wszystkie rêce na pok³ad”, dawa³y nadziejê, ¿e strona rz¹dowa zechce wejœæ w merytoryczn¹ dyskusjê z opozycj¹. Szkoda, ¿e tak siê nie sta³o – mówi Marcin Pakulski, by³y prezes NFZ i specjalista od zdrowia publicznego. – To tym bardziej przykre, ¿e wiêkszoœæ tych poprawek zosta³a skonsultowana z przedstawicielami œrodowiska medycznego. Szkoda, ¿e urzêdnicy nie potrafili spojrzeæ na sytuacjê medyków w sposób ludzki – dodaje.

Football news:

Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January