Poland

Premier w orędziu: Wykorzystaliśmy czas po I fali epidemii

Koronawirus SARS-CoV-2

Premier Mateusz Morawiecki

fot. Kancelaria Premiera

- Zwracam siê do wszystkich obywateli, do wszystkich grup spo³ecznych i zawodowych, do m³odych i seniorów. Proszê, nie lekcewa¿my zagro¿enia, stañmy razem do walki z wirusem. Ka¿da nasza codzienna, nawet drobna decyzja ma dziœ ogromne znaczenie. Stawk¹ tej walki jest bowiem zdrowie i ¿ycie naszych bliskich - mówi³ premier Mateusz Morawiecki w telewizyjnym orêdziu.

Szef rz¹du wyst¹pi³ z orêdziem w dniu trzeciego z rzêdu dobowego rekordu liczby zaka¿eñ koronawirusem w Polsce. W pi¹tek potwierdzono 13 632 przypadki, a wed³ug ministra zdrowia Adama Niedzielskiego mo¿na siê spodziewaæ, ¿e liczba ta bêdzie nadal rosn¹æ. £¹cznie, od pocz¹tku pandemii, w Polsce zanotowano prawie 230 tys. zaka¿eñ. 4172 chorych z Covid--19 (153 w ci¹gu ostatniej doby) zmar³o.

Premier w swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e „sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie jest bardzo powa¿na”. - Wirus powróci³ z si³¹ znacznie wiêksz¹ ni¿ wiosn¹ tego roku. Rekordy zaka¿eñ padaj¹ na ca³ym kontynencie. Tak¿e w Polsce zmagamy siê z rosn¹c¹ ka¿dego dnia liczb¹ zaka¿eñ - mówi³.

- Powaga sytuacji wymaga szybkich i zdecydowanych dzia³añ. Nie wahaliœmy siê ich podj¹æ na wiosnê, nie wahamy siê i teraz. Dlatego od soboty na terenie ca³ej Polski obowi¹zuj¹ nowe zasady bezpieczeñstwa: ca³a Polska bêdzie czerwon¹ stref¹, a dzieci i m³odzie¿ od czwartej klasy szko³y podstawowej przechodz¹ na nauczanie zdalne. Ograniczenia dotycz¹ tak¿e naszych seniorów - wymienia³ Morawiecki, podkreœlaj¹c, ¿e rz¹d, podejmuj¹c te decyzje, „kieruje siê opiniami najwa¿niejszych polskich i zagranicznych autorytetów – epidemiologów i wirusologów”. - Ta d³uga i wyczerpuj¹ca walka z pandemi¹ koronawirusa budzi ró¿ne emocje i w¹tpliwoœci. Jednak rz¹d musi w swoich dzia³aniach byæ ponad nimi i dokonywaæ kluczowych rozstrzygniêæ, które s¹ w interesie wszystkich Polaków. To jest nasza odpowiedzialnoœæ - stwierdzi³.

- W³aœnie dlatego wybraliœmy strategiê, która odrzuca skrajnoœci. Idziemy drog¹ œrodka i stosujemy optymalne rozwi¹zania - przekonywa³ premier. - W tej ciê¿kiej walce jesteœmy m¹drzejsi o doœwiadczenie zdobyte podczas I fali epidemii. Podejmowane wiosn¹ szybkie dzia³ania nie tylko ochroni³y ¿ycie i zdrowie Polaków, ale te¿ da³y czas na przygotowanie siê do wyzwañ, z którymi mierzymy siê teraz. Wykorzystaliœmy ten czas. Zakupiliœmy niezbêdny sprzêt: respiratory, dodatkowe ³ó¿ka szpitalne, œrodki zabezpieczaj¹ce personel medyczny. Ka¿dego dnia zasoby te trafiaj¹ do szpitali w ca³ej Polsce, by s³u¿yæ pacjentom - mówi³ Mateusz Morawiecki.

- Przygotowaliœmy te¿ rozwi¹zania, które w tym kluczowym momencie pozwol¹ odci¹¿yæ s³u¿bê zdrowia. Na Stadionie Narodowym i w kilkunastu innych miejscach w Polsce organizujemy specjalne szpitale, które bêd¹ rezerw¹ na najtrudniejszy czas. Równie wa¿na jest dla nas walka o utrzymanie miejsc pracy Polaków. Dziêki sprawnie uruchomionej tarczy antykryzysowej i finansowej jesteœmy dziœ w stanie mierzyæ siê z drug¹ fal¹ epidemii - doda³ premier.

Morawiecki podziêkowa³ osobom zaanga¿owanym w walkê z epidemi¹, w tym z „pierwszej linii frontu” - s³u¿bom medycznym i s³u¿bom mundurowym. - Wasze codzienne obowi¹zki to coœ wiêcej ni¿ praca. To wielkie poœwiêcenie i s³u¿ba, której nie sposób przeceniæ. Jesteœcie prawdziwymi bohaterami - powiedzia³.

- Dochodzi jednak tak¿e do ³amania obowi¹zuj¹cych regu³ i nieprzestrzegania œrodków zapobiegawczych. Bêdziemy na takie zachowania reagowaæ - bo stosowanie siê do nakazów i wymaganych obostrzeñ jest w interesie nas wszystkich - zaznaczy³ szef rz¹du, dodaj¹c, ¿e „wygraæ z epidemi¹ mo¿emy tylko zjednoczeni”. - Przekonaliœmy siê o tym w Sejmie, gdy uda³o siê sprawnie przeprowadziæ ustawê, która stanowi wa¿ny krok na drodze do opanowania drugiej fali epidemii - zaznaczy³.

- W wielu krajach temat walki z Covid jest wy³¹czony z politycznego sporu. Chcielibyœmy ¿eby w Polsce by³o podobnie. W³aœnie dlatego niedawno zaprosi³em ca³¹ opozycjê na spotkanie w sprawie walki z pandemi¹. Chcia³bym, ¿eby dzisiaj zabrzmia³o to jeszcze raz mocno i wyraŸnie: od³ó¿my na bok polityczne spory. Bêdzie jeszcze na nie czas. Teraz trzeba dzia³aæ. ¯ycie, zdrowie i miejsca pracy Polaków s¹ najwa¿niejsze. Zróbmy to wspólnie - apelowa³.

- Najbli¿sze dni, tygodnie i miesi¹ce bêd¹ trudne - doda³ premier. - Codzienny wysi³ek lekarzy i ca³ej s³u¿by zdrowia oraz dzia³ania rz¹du i administracji pañstwowej to wci¹¿ podstawa walki z epidemi¹. Ale to wszystko mo¿e byæ za ma³o, jeœli nie w³¹czymy siê do tej walki solidarnie jako wspólnota, jako naród. Dlatego zwracam siê do pañstwa - do wszystkich obywateli, do wszystkich grup spo³ecznych i zawodowych, do m³odych i seniorów:
proszê, nie lekcewa¿my zagro¿enia, stañmy razem do walki z wirusem. Wszêdzie, gdzie jesteœmy, stosujmy ¿elazn¹ zasadê DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka. Dbajmy o czêste wietrzenie pomieszczeñ. Zadbajmy równie¿ o swoje bezpieczeñstwo korzystaj¹c na telefonie z aplikacji STOP COVID. Pamiêtajmy, aby nieœæ pomoc osobom starszym, które powinny zostaæ w domach. B¹dŸmy odpowiedzialni – dbaj¹c o siebie, dbamy te¿ o innych - mówi³.

- Ka¿da nasza codzienna, nawet drobna decyzja ma dziœ ogromne znaczenie. Stawk¹ tej walki jest bowiem zdrowie i ¿ycie naszych bliskich. Naszych s¹siadów, znajomych, przyjació³, cz³onków rodziny. Wreszcie – byæ mo¿e ka¿dego z nas. Musimy pokonaæ tê epidemiê. Jako naród zawsze potrafiliœmy byæ odwa¿ni i ofiarni - zakoñczy³ swoje wyst¹pienie premier Morawiecki.

Football news:

Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020
Iker Casillas: Zidane is great. He has earned the right to coach Real Madrid