Poland

Premier Bawarii apeluje, by zamknąć wszystkie stoki w Europie

Premier Bawarii poinformowa³ we wtorek, ¿e planuje utrzymaæ zamkniêcie alpejskich stoków w regionie w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i zaapelowa³ do innych europejskich krajów, by podjê³y tak¹ sam¹ decyzjê.

- Po prostu nie mo¿emy mieæ klasycznych ferii na nartach - powiedzia³ dziennikarzom Markus Söder w przededniu trudnych rozmów miêdzy kanclerz Angel¹ Merkel a w³adzami regionalnymi, dotycz¹cymi rozszerzenia obostrzeñ. Podobnie jak inne kraje europejskie, Niemcy walcz¹ z drug¹ fal¹ pandemii koronawirusa, a Söder stwierdzi³, ¿e nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania, maj¹ce na celu obni¿enie liczby zaka¿eñ.

Bawaria to jeden z ulubionych - nie tylko przez Niemców - regionów ze stokami narciarskimi. Söder zapowiedzia³, ¿e Niemcy, którzy z powodu bawarskich ograniczeñ myœl¹ o przekroczeniu granicy i szusowaniu w Austrii, bêd¹ siê musieli liczyæ po powrocie z 10-dniow¹ kwarantann¹.

- Wola³bym mieæ wspólne porozumienie na poziomie europejskim, zak³adaj¹ce, ¿e nie ma otwartych wyci¹gów narciarskich, nigdzie ¿adnych ferii na nartach - powiedzia³ Söder, który do tej pory by³ chwalony za walkê z epidemi¹ koronawirusa. Czêsto jest te¿ wskazywany jako potencjalny kandydat na przysz³ego kanclarza Niemiec.

- Jeœli chcemy utrzymaæ otwarte granice, potrzebujemy jasnego porozumienia w sprawie jazdy na nartach. W przeciwnym razie sytuacja bêdzie trudna - doda³ premier Bawarii. Zaznaczy³, ¿e celem jednakowych obostrzeñ na kontynencie jest unikniêcie „drugiego Ischgl”.

O pojawieniu siê wirusa w Ischgl austriackie w³adze zosta³y zaalarmowane przez s³u¿by z Islandii w nocy z 4 na 5 marca tego roku, gdy¿ zaka¿enia wykryto u oœmiu islandzkich turystów po powrocie do domu. 7 marca okaza³o siê, ¿e barman z Kitzloch, jednego z najczêœciej odwiedzanych barów Ischgl, ma pozytywny wynik testu. Nie wydano jednak ¿adnych ostrze¿eñ dla turystów. W tym czasie w Ischgl przebywa³o oko³o 8 tys. narciarzy. W³adze gminy podjê³y decyzjê o objêciu kwarantann¹ ca³ej doliny Paznaun, w której le¿y Ischgl, w pi¹tek 13 marca. Karygodne zaniedbania spowodowa³y, i¿ Covid-19 rozla³ siê z barów w kurorcie na pó³ Europy.

Football news:

Kepa conceded 8 goals in 6 matches of the season for Chelsea
Musa could move to West Brom before the end of the season. Medical check-up-on Wednesday (Daily Mail)
Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins