Poland

Precedensowa sprawa dot. ochrony znaków towarowych

S¹d Najwy¿szy

Fotorzepa / Jerzy Dudek

29 grudnia 2020 roku S¹d Najwy¿szy wyda³ niezmiernie wa¿ne postanowienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego do Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie interpretacji art. 10 dyrektywy 2004/48/WE, w kontekœcie brzmienia art. 286 Prawa w³asnoœci przemys³owej.

Pytanie prejudycjalne S¹du Najwy¿szego skierowane do TSUE brzmi:

Czy art. 10 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw w³asnoœci intelektualnej nale¿y interpretowaæ w ten sposób, ¿e sprzeciwia siê on przyjêciu wyk³adni przepisu krajowego, zgodnie z któr¹ œrodek ochronny w postaci zniszczenia towarów odnosi siê wy³¹cznie do towarów bezprawnie wytworzonych lub bezprawnie oznaczonych, a nie mo¿e byæ stosowany w odniesieniu do towarów bezprawnie wprowadzonych do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), co do których nie mo¿na stwierdziæ aby zosta³y bezprawnie wytworzone lub bezprawnie oznaczone?

Pytanie to zosta³o postawione w sprawie dotycz¹cej dystrybucji na rynku polskim perfum jednej z miêdzynarodowych marek. Perfumy sprzedawane przez pozwanego pochodzi³y z tzw. importu równoleg³ego, tj. nie by³y przeznaczone na rynek europejski i nie zosta³y na ten rynek wprowadzone przez w³aœciciela marki lub za jego zgod¹. W toku postêpowania powód domaga³ siê m.in. zniszczenia zatrzymanych w magazynach pozwanego towarów. S¹d Okrêgowy w Warszawie oraz S¹d Apelacyjny w Warszawie orzek³y nakaz zniszczenia towarów, które co prawda by³y oryginalne, ale narusza³y prawa do znaków towarowych powoda z uwagi na to, ¿e zosta³y bezprawnie wprowadzone do obrotu na terytorium EOG. Towary te nie by³y wiêc ani bezprawnie oznaczone, ani bezprawnie wytworzone.

W postêpowaniu tym orzeczono zniszczenie towarów stosuj¹c przepis art. 286 Prawa w³asnoœci przemys³owej (pwp), zgodnie z którym mo¿na orzec zniszczenie jedynie towarów bezprawnie oznaczonych lub bezprawnie wytworzonych. Zgodnie natomiast z powo³anym wy¿ej przepisem art. 10 ust. 1 Dyrektywy 2004/48 w³aœciwy organ s¹dowy mo¿e zarz¹dziæ podjêcie odpowiednich œrodków, w tym zniszczenie, w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszenie prawa w³asnoœci intelektualnej.

Wed³ug treœci dyrektywy takie towary potencjalnie mog¹ podlegaæ zniszczeniu, jeœli ca³okszta³t danej sprawy za tym przemawia. Natomiast literalne brzmienie powo³anego przepisu art. 286 pwp nie dopuszcza takiej mo¿liwoœci. W dotychczasowych orzeczeniach polskie s¹dy powszechne sk³ania³y siê do prounijnej wyk³adni przepisu art. 286 pwp orzekaj¹c nakaz zniszczenia takich towarów, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e literalne brzmienie tego przepisu nie daje takiej mo¿liwoœci. Pojawia³y siê równie¿ orzeczenia odmienne bazuj¹ce na literalnym brzmieniu art. 286 pwp.

W celu wyjaœnienia tych kontrowersji S¹d Najwy¿szy skierowa³ pytanie prejudycjalne do TSUE.

„Prounijna wyk³adnia jest uzasadniona, gdyby bowiem przyj¹æ interpretacjê art. 286 pwp, o jakiej mówi strona pozwana, to ochrona praw w³aœciciela znaku towarowego by³aby ograniczona i w konsekwencji nie w pe³ni skuteczna. Nale¿y uznaæ za s³uszne podnoszone w orzecznictwie stanowisko, ¿e przy analizie mo¿liwoœci zastosowania sankcji zniszczenia towarów powinno siê na równi traktowaæ towary podrobione, jak i wprowadzone do obrotu w wyniku importu równoleg³ego, bez zgody uprawnionego." – wyjaœnia pe³nomocnik powoda, mec. Dariusz Piróg, adwokat i partner zarz¹dzaj¹cy w kancelarii Patpol Legal.

Rozstrzygniêcie tego zagadnienia przez TSUE bêdzie mia³o istotne znaczenie praktyczne przy ocenie roszczenia dotycz¹cego zniszczenia towarów naruszaj¹cych prawa w³asnoœci intelektualnej, które niekoniecznie s¹ bezprawnie wytworzone lub oznaczone (jak to ogranicza art. 286 pwp).

Football news:

Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid