Poland

Prawnicy nie są wyjątkowi

Sêdzia w czasach koronawirusa

Adobe Stock

Pandemia dotyczy wszystkich. Nie ma wiêc powodu, by wokó³ s¹downictwa tworzyæ bañkê i otaczaæ je specjaln¹ trosk¹. Mile widziane by³oby raczej znalezienie rozwi¹zañ, a nie szukanie problemów, których i tak nie brak.

Najnowszy rz¹dowy projekt zmian w kodeksie postêpowania cywilnego budzi wœród prawników du¿e emocje. Przewiduje on, ¿e rozprawy i posiedzenia bêd¹ siê odbywaæ zdalnie, a jeœli nie bêdzie takiej mo¿liwoœci (a to siê niestety czêsto zdarza), trafi¹ na posiedzenie niejawne. Czyli bez udzia³u stron i pe³nomocników. Postêpowanie dowodowe sprowadzi siê do formy pisemnej. I to zdaniem prawników rozwi¹zanie trudne do pogodzenia z zasad¹ jawnoœci postêpowania. Mo¿e przypomnê, ¿e podobne, czyli kierowanie spraw na posiedzenia niejawne, obowi¹zuje ju¿ w s¹dach administracyjnych. I jak mówi³ prezes Izby Finansowej NSA sêdzia Jan Rudowski w wywiadzie dla „Rz", pomaga roz³adowaæ zatory i skróciæ oczekiwanie na za³atwienie sprawy. A o to przecie¿ wielokrotnie apelowali prawnicy: ¿e trzeba przyspieszyæ procesy, zw³aszcza w czasie pandemii, bo rosn¹ zaleg³oœci. Gdy wreszcie jest na to szansa, s³ychaæ tylko krytykê.

Kolejna nowoœæ to elektroniczne dorêczanie pism s¹dowych, czyli na e-mail. I znów s³ychaæ lamenty: ¿e poczta trafi do spamu, ¿e nie wszyscy sobie radz¹ z technologiami, a co bêdzie, gdy adwokat pojedzie na urlop albo zachoruje. Odpowiem: to samo co u innych mikroprzedsiêbiorców. Musz¹ zapewniæ zastêpstwo w firmie, bo terminy biegn¹ nie tylko w sprawach s¹dowych.

Czytaj tak¿e: Rz¹d widzi s¹dy cywilne jako zdalne lub niejawne

W pandemii, gdy przepisy i okolicznoœci zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie, wszyscy z nag³a musimy siê do nich dostosowaæ. Nikt nie pyta³ nauczycieli i uczniów, czy pasuj¹ im zdalne zajêcia. Nikt nie pyta hotelarzy i restauratorów o nak³adane restrykcje. Wszyscy dostosowujemy siê do rzeczywistoœci. I prawnicy równie¿ musz¹. Gdy wraz z otrzyman¹ e-mailem dokumentacj¹ zaczynaj¹ biec terminy, to dla jednych Ÿle – bo musz¹ ich pilnowaæ i sprê¿yæ siê z robot¹, dla innych zaœ dobrze – bo ich sprawa posuwa siê do przodu. A nic tak nie interesuje klienta jak zakoñczenie jego sprawy.

Covid dotyczy nas wszystkich. Nie ma powodu, by tworzyæ bañkê wokó³ s¹downictwa i otaczaæ je specjaln¹ trosk¹. Mile widziane by³oby raczej szukanie rozwi¹zañ w codziennym funkcjonowaniu s¹dów, a nie problemów, których i bez pandemii jest niema³o.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition