Poland

Prawie tysiąc mieszkań z plusem we Wrocławiu

materia³y prasowe

Budowê lokali na wynajem przy ul. Kolejowej w stolicy Dolnego Œl¹ska spó³ka PFR Nieruchomoœci rozpocznie latem. Planowane jest te¿ osiedle w rejonie ul. Zatorskiej i Odolanowskiej.

Pierwsze wroc³awskie mieszkania w ramach rz¹dowego programu powstan¹ przy ul. Kolejowej. W projektowaniu jest tak¿e osiedle w pó³nocnej czêœci miasta. Architekci opracowuj¹ dokumentacjê projektow¹ dla 400 mieszkañ w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej.

Przy ul. Kolejowej, niespe³na 1,5 kilometra od rynku g³ównego wroc³awskiego Starego Miasta, powstanie osiem piêcio- i siedmiokondygnacyjnych budynków z 469 mieszkaniami. Budowa ma siê rozpocz¹æ latem tego roku. Mieszkania maj¹ byæ gotowe pod koniec 2023 roku.

Osiedle przy ul. Kolejowej to niejedyna inwestycja w ramach rynkowej czêœci rz¹dowego programu mieszkaniowego we Wroc³awiu. Krakowska pracownia BE DDJM opracowuje dokumentacjê projektow¹ dla pierwszego etapu osiedla, które powstanie w pó³nocnej czêœci miasta, w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej. - Na ca³ym terenie, który spó³ka PFR Nieruchomoœci kupi³a od Polskiego Holdingu Nieruchomoœci, mo¿e powstaæ nawet 1,3 tys. mieszkañ. Inwestycja bêdzie projektowana i realizowana etapowo. Pierwsza czêœæ to 400 mieszkañ – podaje spó³ka w komunikacie.

Pracownia BE DDJM wiosn¹ ubieg³ego roku wygra³a konkurs na koncepcjê wroc³awskiego osiedla. Projektanci podkreœlaj¹, ¿e g³ówn¹ ide¹, która im przyœwieca³a, by³o zapewnienie komfortu mieszkañcom. - Chcemy im zapewniæ dostêp do zieleni, przestrzeni, które u³atwi¹ mieszkañcom nawi¹zywanie kontaktów . Bardzo wa¿na dla naszego biura jest atmosfera i przestrzeñ publiczna – podkreœla Mateusz Dudek, wiceprezes BE DDJM Architekci. - Chcielibyœmy, ¿eby nasz projekt ³¹czy³ w ca³oœæ te wszystkie aspekty. Nasz¹ ideê zdeterminowa³ park, który oplata i ³¹czy jednostki s¹siedzkie. Chcieliœmy podkreœliæ indywidualnoœæ architektoniczn¹ tak, ¿eby ka¿dy poczu³ siê tam jak w domu.

Wroc³awski projekt jest opracowywany przy u¿yciu technologii BIM. - Building Information Modeling opiera siê na elektronicznym zapisie danych o obiekcie budowlanym w trójwymiarowym wirtualnym modelu. Dane tworzone na etapie projektowania wykorzystuje siê w trakcie budowy i u¿ytkowania budynku – wyjaœniaj¹ przedstawiciele PFR Nieruchomoœci.

– Technologia BIM realizowana w PFR Nieruchomoœci to nie tylko budynki przedstawione w trójwymiarowych modelach o poprawnej geometrii, ale przede wszystkim to cyfrowe prototypy realnej inwestycji. Pozwalaj¹ one na analizy i symulowanie ró¿nych rozwi¹zañ projektowych wirtualnie, co u³atwia podejmowanie decyzji o ostatecznym kszta³cie inwestycji – t³umaczy Edyta Andrejczyk, dyrektor Biura Standaryzacji i Nowych Technologii w PFR Nieruchomoœci. -Takie prototypy s¹ efektywne, jeœli zawieraj¹ niezbêdne dla wykonawcy a póŸniej dla zarz¹dzaj¹cego dane o elementach budynku m.in.: informacje materia³owe, parametry techniczne, informacje o czasie wbudowania, gwarancjach i wymaganych przegl¹dach technicznych itd. Proces budowy mo¿na porównywaæ do procesu produkcji przemys³owej im bardziej przemyœlany i sprawdzony w fazie przygotowania („prototypowania") tym mniej b³êdów w tracie realizacji i odbioru budynku.

W Wa³brzychu spó³ka PFR Nieruchomoœci wybudowa³a ju¿ 215 mieszkañ. Zosta³y przekazane najemcom wiosn¹ 2019 roku. Osiedle z 144 mieszkaniami powstaje w O³awie, w Zgorzelcu przy ul. Lubañskiej firma wybuduje 220 mieszkañ. Spó³ka wybiera generalnego wykonawcê robót budowlanych.

Poza inwestycjami w ramach rynkowej czêœci rz¹dowego programu mieszkaniowego PFR Nieruchomoœci oferuje 245 lokali we wroc³awskich inwestycjach Funduszu Mieszkañ na Wynajem. - Oferta cieszy siê du¿ym zainteresowaniem najemców. Budynki przy ul. D¹browskiego i przy ul. Zak³adowej s¹ niemal ca³kowicie wynajête – podaje PFR Nieruchomoœci.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR