Poland

Prawie co drugie łóżko dla pacjentów z COVID jest wolne

Koronawirus SARS-CoV-2

karetka pogotowia w Warszawie

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach spad³a poni¿ej 2 000 - poda³o Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o ponad 18,4 tys. wolnych ³ó¿ek i ponad 1 100 respiratorów. Wzros³a liczba osób objêtych z uwagi na SARS-CoV-2 kwarantann¹ i nadzorem epidemiologicznym.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 20 477 osób. Od œrody liczba pacjentów spad³a o 378. W ujêciu siedmiodniowym odnotowano drugi najwy¿szy spadek liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynosz¹cy 1 159.

Dla osób zaka¿onych koronawirusem w szpitalach pozosta³o 18 495 wolnych ³ó¿ek (47,44 proc. wszystkich).

Czytaj tak¿e: Szczepionka na COVID. Prof. Horban: Odpornoœæ raczej na wiele lat

Obecnie 1 986 osób - o 37 mniej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów spad³a o 1,83 proc., w ci¹gu tygodnia - o 5,83 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 1 123 wolnych respiratorów, najwiêcej od 11 czerwca, odk¹d resort zdrowia publikuje dane na ten temat. Wolnych jest 36,12 proc. wszystkich respiratorów dostêpnych dla pacjentów zaka¿onych koronawirusem.

Dowiedz siê wiêcej:
Dr Grzesiowski: Wygl¹da na to, ¿e nie zara¿amy siê przez powierzchnie i przedmioty

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w czwartek, obecnie zasoby te wynosz¹ 38 962 ³ó¿ka i 3 109 respiratorów.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich oraz zajêtych ³ó¿ek "covidowych", w ci¹gu doby w systemie przyby³o 289 wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostêpnych respiratorów wzros³a o 40.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa wzros³a o 21,7 tys. i wynosi 289 972. W ujêciu siedmiodniowym spadek wynosi 48,2 tys. Nadzorem epidemiologicznym objêto 13,6 tys. osób (dobowy wzrost o 1 363, tygodniowy spadek o 3,1 tys.).

Od œrody liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 23 580, w ci¹gu tygodnia - o blisko 151,7 tys. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 646 560 zaka¿onych.

Made with Flourish

Wed³ug danych z 2 grudnia, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 6,31 mln próbek pobranych od ponad 6,09 mln osób. Z danych przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, ¿e w ostatnim czasie w Polsce mala³a liczba wykonywanych testów na koronawirusa. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 37,6 tys. próbek dziennie. Dla porównania, w tygodniu koñcz¹cym siê 8 listopada wartoœæ ta przekracza³a 68 tys.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Polsce wynosi 348 979.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I
Real Madrid have the worst start to the season under Zidane - 6 defeats and 5 draws in 25 games