Poland

Pracujący za granicą, dopłacą PIT w Polsce

Podatki

Praca za granic¹ a podatek PIT

Praca za granic¹ a podatek PIT

AdobeStock

Zarabiaj¹cy w Wielkiej Brytanii, Holandii czy USA odlicz¹ tylko 1360 z³ ulgi abolicyjnej. Jak du¿a bêdzie podwy¿ka podatku? To zale¿y od kilku czynników.

Z³a wiadomoœæ dla pracuj¹cych w innych krajach. Z pocz¹tkiem 2021 r. zmieni¹ siê zasady rozliczenia zagranicznych dochodów. Nowe przepisy ogranicz¹ ulgê abolicyjn¹ do kwoty 1360 z³. To oznacza, ¿e czêœæ osób dop³aci PIT do polskiego urzêdu.

Dotychczas przed tak¹ dop³at¹ chroni³a ulga abolicyjna. Pracuj¹cy za granic¹ byli w efekcie opodatkowani na podobnych zasadach, niezale¿nie od tego, w jakim kraju uzyskiwali dochody.

Zmiana na niekorzyϾ

Na ograniczeniu ulgi strac¹ osoby pracuj¹ce w krajach, z którymi ³¹czy nas niekorzystna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – metoda proporcjonalnego odliczenia. W uproszczeniu polega ona na tym, ¿e od podatku nale¿nego w Polsce odlicza siê ten zap³acony za granic¹. Takie rozwi¹zanie obowi¹zuje w umowach z m.in. Wielk¹ Brytani¹, Holandi¹, Belgi¹, Austri¹, USA i Rosj¹.

Dotychczas dziêki uldze abolicyjnej osoby zarabiaj¹ce za granic¹ p³aci³y podatek tej wysokoœci jak przy metodzie wy³¹czenia z progresj¹. W uproszczeniu polega ona na tym, ¿e jeœli ktoœ uzyskuje dochody tylko w innym kraju, nie musi nic p³aciæ w Polsce. Jeœli ma zarobki z dwóch krajów, to dochód zagraniczny wp³ywa na ustalenie stopy procentowej, wed³ug której rozlicza siê ten polski.

Co wa¿ne, korzystna metoda wy³¹czenia z progresj¹ nadal obowi¹zuje w umowach z m.in. Niemcami, Francj¹, W³ochami czy Czechami. To oznacza, ¿e pracuj¹cy za granic¹ rozlicz¹ siê na ró¿nych zasadach tylko w zale¿noœci od kraju pobytu.

Jak wskazuje Aleksander Dyl, prawnik w Kancelarii O¿óg Tomczykowski, skutki finansowe ograniczenia ulgi bêd¹ zale¿a³y od kilku czynników.

– Ograniczenie dotknie osób, które maj¹ status polskich rezydentów podatkowych i uzyskuj¹ za granic¹ dochody podlegaj¹ce metodzie odliczenia proporcjonalnego. P³ac¹ za granic¹ ni¿szy podatek, ni¿ zap³aciliby od takich samych dochodów w Polsce. Osi¹gaj¹ zagraniczne dochody na tyle wysokie, by odliczenie 1360 z³ by³o dla nich niewystarczaj¹ce – mówi.

Trudny rachunek

Ile w praktyce trzeba bêdzie dop³aciæ? Aleksander Dyl przedstawia to na przyk³adzie podatnika, który osi¹gn¹³ 70 tys. z³ dochodu na S³owacji i 110 tys. z³ w Polsce. Za granic¹ zap³aci³ 13 300 z³ podatku, wed³ug stawki 19 proc. Przed zmian¹ zasad w Polsce zap³aci³by 4986 z³ podatku. Po 1 stycznia 2021 r. przy takich dochodach zap³aci 7740 z³. To 2754 z³ wiêcej ni¿ dotychczas.

W umowie ze S³owacj¹ obowi¹zuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Od podatku nale¿nego w Polsce nale¿y odj¹æ podatek zap³acony za granic¹ (22 400 z³ – 13 300 z³ = 9100 z³). Jednak przy zastosowaniu pe³nej ulgi abolicyjnej podatnik rozliczy³by siê tak jak przy metodzie wy³¹czenia z progresj¹. Odliczy³by 4114 z³ ulgi abolicyjnej (9100 z³ – 4114 z³ = 4986 z³). Po zmianach odliczy tylko 1360 z³ ulgi, wiêc kwota do zap³aty w Polsce bêdzie wy¿sza. 9100 z³ – 1360 z³ = 7740 z³.

Jednak – w zale¿noœci od innych warunków – kwota do dop³aty mo¿e byæ bardzo wysoka.

– W wielu pañstwach, w których Polacy uzyskuj¹ dochody, kwota wolna od opodatkowania jest znacznie wy¿sza ni¿ w Polsce. Dlatego zmiany te mog¹ spowodowaæ znacz¹cy wzrost opodatkowania w naszym kraju, nawet o kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych rocznie dla œrednio zarabiaj¹cego podatnika. W tej sytuacji zapewne zwiêkszy siê te¿ zainteresowanie zmian¹ rezydencji podatkowej – mówi Pawe³ KuŸmiak, doradca podatkowy, partner DSK Kancelaria.

OPINIA

Józef ?Banach?, radca prawny, partner ?w InCorpore Banach, Szczypiñski ?i Partnerzy

Zmiana rezydencji podatkowej zale¿y de facto od decyzji podatnika. Jest to doœæ proste, gdy dana osoba wyje¿d¿a wraz ?z bliskimi do kraju, w którym ma ugruntowan¹ pozycjê zawodow¹. Fiskus mo¿e jednak kwestionowaæ przeprowadzkê, gdy najbli¿sza rodzina zostaje w Polsce, podatnik mieszka w obu krajach (nie sprzeda³ ani nie wynaj¹³ mieszkania) lub prowadzi tu dzia³alnoœæ biznesow¹. O wyjeŸdzie na sta³e warto poinformowaæ wczeœniej urz¹d skarbowy. Nie ma tu ¿adnego specjalnego formularza, pismo mo¿na sformu³owaæ osobiœcie ?i dodatkowo z³o¿yæ druk ZAP-3 (informacja o zmianie danych, ?w tym adresu). Co wa¿ne, za rok lub dwa mo¿na ponownie zostaæ polskim rezydentem. Przepisy nie przewiduj¹ w tym zakresie ¿adnych ograniczeñ.

Od czego zale¿y miejsce opodatkowania

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, która:?

- ma na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (oœrodek interesów ¿yciowych) albo?

- przebywa tu 183 dni w roku.?

Wystarczy spe³nienie jednego z tych warunków. 

Centrum interesów osobistych to wszelkie powi¹zania rodzinne, m.in. ognisko domowe, aktywnoœæ spo³eczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynale¿noœæ do organizacji.

Centrum interesów gospodarczych to przede wszystkim miejsce prowadzenia dzia³alnoœci zarobkowej, Ÿród³a dochodów, inwestycje, maj¹tek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaci¹gniête kredyty, konta bankowe.

Ten, kto jest polskim rezydentem podatkowym, rozlicza tu ca³oœæ swoich dochodów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. O szczegó³ach rozliczenia decyduj¹ miêdzynarodowe umowy podatkowe. Stosuje siê w nich dwie ró¿ne metody unikania podwójnego opodatkowania: metodê wy³¹czenia z progresj¹ lub proporcjonalnego odliczenia.

Football news:

Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams