Poland

Pracownicze plany kapitałowe. Pomysł sprawdzony na świecie

Pracownicze Plany Kapitaowe

Dariusz Selak z PFR Portal PPK uwiadamia uczestnikom konferencji, e indywidualne oszczdnoci zyskuj coraz wiksze znaczenie ze wzgldu na niekorzystn demografi i spodziewany dalszy spadek stopy zastpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pacy

materiay prasowe

Dugoterminowe programy oszczdzania podobne do uruchomionych w Polsce PPK funkcjonuj na wiecie od lat. W krajach takich jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia z czasem doczyo do nich okoo 80 proc. pracownikw.

W Polsce pracownicze plany kapitaowe s programem nowym, a wszyscy pracodawcy musz odpowiednio przygotowa swoje firmy i pracownikw do tego rozwizania. Dlatego redakcje Rzeczpospolitej" iParkietu" wraz zekspertami przybliaj przedsibiorcom ipracownikom najlepsze sposoby wdraania nowego rozwizania podczas serii konferencji dotyczcych PPK.

Jak nie traci na oszczdnociach

yjemy w czasach ciekawych, penych wyzwa. Polska nieustannie generuje dodatni stop wzrostu gospodarczego. Stopa bezrobocia przez ostatnie 15 lat spada do poziomu 5,1 proc., pace rosn w tempie 7 proc. Wszystko to wpywa na sytuacj gospodarstw domowych. Statystyczna osoba w gospodarstwie domowym ma nadwyki, czyli moe wydawa wicej lub oszczdza wyjania podczas drugiej z serii konferencji, ktra odbya si wPoznaniu, Dariusz Selak zPFR Portal PPK.

Dariusz Selak omwi take najpopularniejsze w Polsce formy oszczdzania. Polacy posiadaj w oszczdnociach cznie ponad 1,5 biliona zotych. Jednak ponad bilion zotych ulokowany jest w instrumentach, ktre nie gwarantuj realnego wzrostu wartoci, zwaszcza w obecnej sytuacji, gdy inflacja wynosi 2,62,8 proc. To powoduje, e osoby oszczdzajce w tradycyjny sposb za rok realnie bd miay mniej, mimo e nominalna kwota bdzie wiksza zaznaczy.

yjemy coraz duej

Indywidualne oszczdnoci zyskuj znaczenie take ze wzgldu na sytuacj demograficzn w kraju. Wskanik dzietnoci stale maleje. Aby odwrci t tendencj, potrzebnych jest 1015 lat spjnej, szerokiej polityki wspierajcej dzietno. Z drugiej strony mamy do czynienia zwyduaniem si ycia. Jest to prognoza, ktrej powinnimy zacz si obawia mwi Dariusz Selak.

Przewidywana stopa zastpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji, wPolsce w cigu najbliszych 40 lat wyniesie 30proc. Bdzie coraz mniej osb wnoszcych skadki do systemu, a coraz wicej pobierajcych wiadczenia zaznacza prelegent. Wedug ZUS stopa zastpienia bdzie nieustannie male iod 2020 r. ten spadek bdzie przyspiesza. W innych gospodarkach europejskich sytuacja jest podobna doda.

Pomys z zagranicy

PPK nie jest systemem, ktrego zasady funkcjonowania zostay wymylone w Polsce od zera. Podobne programy s rozwijane w wielu krajach od lat. Najbardziej podobne do PPK sposoby oszczdzania istniej ju w Wielkiej Brytanii iNowej Zelandii. Oszczdzanie tam wyglda tak jak w PPK: oszczdnoci budowane s ze rodkw pracownika, pracodawcy oraz dopat pastwa. Po ponad dziesiciu latach funkcjonowania wskanik uczestnictwa wynosi w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii ponad lub okoo 80 proc. W Polsce PPK moe dotyczy ponad 12milionw osb. Wiele z nich dzisiaj nie ma oszczdnoci mwi ekspert.

Oszczdnoci bd gromadzone na kontach uczestnikw PPK z comiesicznych wpat pracownika wwysokoci 2proc. wynagrodzenia, pracodawcy wwysokoci 1,5 proc. wynagrodzenia, a take wpaty powitalnej wynoszcej 250 z oraz corocznych wpat w kwocie 240 z od pastwa. Pracownik i pracodawca mog podnie swoje wpaty do 4proc. Co wane, te dwie wpaty s od siebie niezalene. Oznacza to, e cznie na oszczdnoci moe trafia od 3,5 do 8proc. wynagrodzenia wyjania Dariusz Selak.

Stopniowe wdraanie

Terminy doczenia przez firmy do programu s rne wzalenoci od liczby zatrudnianych przez nie pracownikw. Dla firm zatrudniajcych co najmniej 250 osb to by 1lipca 2019r., dla firm zatrudniajcych co najmniej 50 osb bdzie to 1 stycznia 2020 r., adla firm zatrudniajcych co najmniej 20 osb 1 lipca 2020r. przypomina przedstawiciel PFR Portal PPK.

PPK to program dobrowolny, ale osoby pomidzy 18. a 55. rokiem ycia przystpuj do niego automatycznie, bez skadania wniosku. Jeli uczestnik chce zrezygnowa zPPK, wtedy skada deklaracj orezygnacji. Tacy pracownicy mog jednak w przyszoci zoy wniosek o ponowne przystpienie do programu. Osoby powyej 55. roku ycia musz zoy wniosek o przystpienie, natomiast osoby powyej 70. roku ycia nie mog do tego programu przystpi tumaczy Selak.

To nie bdzie OFE

Jedn z najwaniejszych zalet programu PPK z punktu widzenia uczestnikw jest fakt, e oszczdnoci bd gromadzone na prywatnych rachunkach, do ktrych dostp bd mieli tylko pracownicy. rodki bdzie mona wypaca w rnych formach, poniewa nie jest to system emerytalny. Natomiast najkorzystniejsz form wykorzystania zgromadzonych rodkw jest skorzystanie z nich po 60. roku ycia. Oszczdnoci mona wypaca na trzy rne sposoby. W minimum 120 ratach, wtedy 100 proc. rodkw trafia do pracownika. Mona rwnie wypaci jednorazowo 25 proc. ipozostae 75 proc. w minimum 120 ratach. Mona te wypaci cao jednorazowo, wtedy jedynym kosztem, jaki poniesie osoba oszczdzajca, bdzie zapata podatku od zyskw kapitaowych zaznacza prelegent.

Do 60. roku ycia bezkosztowo mona wykorzysta do25proc. oszczdnoci wprzypadku powanej choroby uczestnika PPK, jego maonka lub dziecka. Do 100 proc. oszczdnoci mona wypaci na pokrycie wkadu wasnego w zwizku z zacigniciem kredytu hipotecznego. Ponadto rodki z PPK s dziedziczone. W przypadku mierci uczestnika instytucja finansowa dokonuje na rachunek maonka zmarego uczestnika PPK wypaty poowy zgromadzonych rodkw. Pozostae rodki przekazywane s osobom uprawnionym wskazanym przez uczestnika PPK lub jego spadkobiercom ustawowym. W tym wyjtkowym przypadku wypata nie podlega adnym potrceniom doda ekspert.

Jak wybra zarzdc

Spotkania dotyczce PPK s dla pracodawcw rwnie okazj, by dowiedzie si, wjaki sposb naley wybra instytucj finansow zarzdzajc PPK i na jakie czynniki zwraca uwag podczas podejmowania tej decyzji.

Wyboru instytucji zarzdzajcej dokonuje pracodawca z listy 20 instytucji dostpnych na portalu mojeppk.pl po konsultacjach z pracownikami. My, jako portal mojeppk.pl, jestemy w stanie szczegowo odpowiedzie na pytania dotyczce programu, ale nie jestemy w stanie zarekomendowa wyboru instytucji finansowej, ktr rwnie naley wybra wyjania Dariusz Selak.

Podczas konferencji w Poznaniu przedsibiorcy i pracownicy mogli na bieco otrzyma odpowiedzi na nurtujce ich pytania dotyczce programu dziki udziaowi eksperta PFR Portal PPK Mateusza Kozowskiego.

PFR TFI z misj

Wrd instytucji, ktre mog podpisywa z przedsibiorcami umowy o prowadzenie PPK, jest take PFR TFI. Moliwo ta traktowana jest przez to towarzystwo jednak nie jako sposb na zarabianie, ale jako sposb, by pomc kademu uczestnikowi programu. TFI koncentruje si na dugoterminowym oszczdzaniu ima misj edukacyjn. Wswojej misji PFR TFI ma uwolnienie lokalnego kapitau i potencjau, ktry bdzie wprzyszoci napdza rozwj Polski.

Z PRF TFI mona zawrze umow na zasadach oglnych, obowizujcych wszystkie TFI, ktre mog obsugiwa PPK. Umowy mona podpisywa przez internet lub tradycyjnie. Pracownicy PFR TFI pomagaj we wdroeniu programu, pomagaj ustali, co pracodawca chce osign poprzez PPK, pomagaj zaplanowa kampani wdroeniow i szkolenia. PRF TFI mocno podkrela rwnie znaczenie motywowania pracownikw dziki moliwoci wpacania do PPK przez pracodawc wyszych kwot ni minimalne.

Nowy program oszczdnociowy w Polsce musi poda za nowoczesnymi trendami. Dlatego PFR TFI oferuje m.in. mailing kierowany do pracownikw oraz wsparcie poprzez aplikacj dostpn zarwno dla pracodawcy, jak i uczestnikw PPK.

WIDEO KOMENTARZ

Football news:

Ntombela and Mourinho do not communicate for two weeks. Then the player told the coach that he wanted to leave Tottenham
The ex-Real Madrid player helps develop artificial intelligence in football. This feature is useful for a coach, sports Director, and doctor at the same time
The 16-year-old striker Sherki has extended his contract with Lyon until 2023. Real Madrid and Manchester United are Interested in him
Eric Dyer: Mourinho knows how to light a fire inside players
Blanc is a priority option for Valencia. In the list of candidates, Marko Silva and Quique Flores
Former Spartak goalkeeper Mitryushkin trains with Monaco (Sport-Express)
Javier Tebas: Real Madrid can make a call about the referees 20 minutes after the match – it's not healthy for all the refereeing