Poland

Pracownicy szykują się na nowy model pracy po pandemii

Œcie¿ki kariery

Adobe Stock

Wiêkszoœæ badanych Europejczyków bez wiêkszych problemów dostosowa³a siê do zmian zawodowych, które wymusi³ na nich koronawirus. Wielu z nich chcia³oby zachowaæ niektóre z tych zmian na sta³e, w tym czêœciej pracowaæ zdalnie.

Wiêksza niepewnoœæ zatrudnienia, koniecznoœæ pracy w d³u¿szych godzinach za tê sam¹ p³acê i pogorszenie relacji miêdzyludzkich w firmie – to najbardziej powszechne obawy europejskich pracowników zwi¹zane ze skutkami pandemii. Tak wynika z badania European Workforce Survey firmy Deloitte, które w ubieg³ym roku objê³o 10 tys. pracowników w siedmiu krajach Europy: we Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, we W³oszech i w Polsce.

Niemal 80 proc. uczestników tego badania, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza, przyzna³o, ¿e po wybuchu pandemii Covid-19 doœwiadczy³o co najmniej jednej znacz¹cej zmiany w swoim ¿yciu zawodowym. Dla wiêkszoœci (57 proc. ankietowanych) by³a to praca zdalna.

Ceniona autonomia

Ponad po³owa europejskich pracowników przyzna³a, ¿e przed pandemi¹ nie mogli korzystaæ ze zdalnej pracy – czy to ze wzglêdu na specyfikê obowi¹zków, czy te¿ brak odpowiedniej infrastruktury. Jedynie 37 proc. badanych mia³o przed pandemi¹ realne mo¿liwoœci pracy poza biurem, z których na wiêksz¹ skalê korzysta³a jednak mniej ni¿ po³owa z nich

Jak zaznacza John Guziak, partner i lider ds. kapita³u ludzkiego w Deloitte Polska, dla wielu Europejczyków, szczególnie pracowników w Hiszpanii czy Portugalii, zdalna praca by³a jeszcze wiêksz¹ nowoœci¹ ni¿ dla Polaków. Tym bardziej mo¿e zaskakiwaæ reakcja badanych; a¿ 60 proc. z nich twierdzi, ¿e bez wiêkszych problemów dostosowali siê do zmian wymuszonych przez pandemiê, w tym do d³ugotrwa³ej pracy poza biurem.

Najmniej problemów sprawia³y zmiany, które dla wielu osób sta³y siê wrêcz atutem nowej sytuacji; na czele z wiêksz¹ autonomi¹ w sposobie wykonywania obowi¹zków i bardziej elastycznym czasem pracy. Wiêkszoœæ badanych przestawi³a siê na nowe warunki z ³atwoœci¹, i to nie tylko pracownicy z m³odego pokolenia okreœlani czêsto jako cyfrowi tubylcy (digital natives), ale tak¿e przedstawiciele pokolenia 50+, którzy stanowili po³owê badanych.

Pomocne zaufanie

– Pandemia pokaza³a nasze umiejêtnoœci dostosowania siê do nag³ych i gwa³townych zmian na du¿¹ skalê. Przed jej wybuchem nikt siê nie spodziewa³, ¿e takie zmiany mog¹ siê wydarzyæ ani tym bardziej, ¿e pracownicy stosunkowo ³atwo siê do nich dostosuj¹ – komentuje John Guziak.

Nieco wiêcej k³opotu, szczególnie na pocz¹tku, sprawia³a koniecznoœæ przestawienia siê na zdaln¹ komunikacjê, co wymaga³o korzystania z nieznanych wczeœniej narzêdzi i technologii IT, a tak¿e nowych umiejêtnoœci. Dla czêœci osób zmiany wi¹za³y siê ze zmian¹ obowi¹zków i priorytetów zawodowych.

Eksperci Deloitte zwracaj¹ uwagê, ¿e kluczowym czynnikiem u³atwiaj¹cym dostosowanie siê do zmian by³o zaufanie ze strony kolegów i bezpoœrednich prze³o¿onych. Na ten czynnik wskaza³o 40 proc. wszystkich pracowników i prawie po³owa badanych w Polsce. John Guziak zwraca uwagê, ¿e na tle wszystkich uczestników badania Polacy maj¹ bardzo du¿¹ œwiadomoœæ potrzeby autonomii i zaufania. Widaæ to tak¿e przy okazji pytania o zmiany dotycz¹ce pracy, które bêd¹ efektem pandemii.

A¿ dwie trzecie pracowników spodziewa siê, ¿e efektem koronawirusa bêd¹ trwa³e zmiany w œrodowisku i sposobie pracy. Jakie konkretnie? W skali Europy najczêœciej wskazywano (ponad jedna trzecia badanych) na wiêksz¹ elastycznoœæ i autonomiê w wyborze miejsca i sposobu pracy. W Polsce ten aspekt znalaz³ siê na drugim miejscu.

Nowe umiejêtnoœci

Polscy pracownicy najczêœciej przewiduj¹, ¿e pandemia zwiêkszy znaczenie zaufania zarówno w zespo³ach, jak i w hierarchicznych strukturach firm. Na tê potrzebê zaufania zwraca uwagê prawie czterech na dziesiêciu badanych Polaków. Czêœciej te¿ ni¿ ogó³ ankietowanych polscy pracownicy (35 proc. wobec 27 proc.) przewiduj¹, ¿e po zakoñczeniu pandemii jedn¹ z trwa³ych zmian bêdzie zmiana zestawu umiejêtnoœci potrzebnych w ich pracy, co ma zwi¹zek m.in. z cyfryzacj¹ firm i rozwojem sztucznej inteligencji.

A¿ 60 proc. Europejczyków uwa¿a, ¿e wœród najbardziej przydatnych w postpandemicznej rzeczywistoœci bêd¹ umiejêtnoœæ dostosowawcze.

Jak zaznacza John Guziak, przekonanie a¿ 66 proc. pracowników o trwa³ych zmianach w podejœciu do pracy powinno zwróciæ uwagê liderów, szczególnie tych licz¹cych na powrót do normalnoœci. Tego powrotu ju¿ nie bêdzie – pandemia nie jest krótkotrwa³¹ katastrof¹, jak powódŸ czy huragan, po której wszystko wraca do normy. Wprawdzie niektórzy mogli na to liczyæ latem, jeszcze przed wybuchem drugiej fali koronawirusa, gdy wiele firm przymierza³o siê do przywrócenia dotychczasowej pracy w biurach. Jednak dzisiaj ju¿ wiadomo, ¿e Covid-19 wywo³a du¿e i trwa³e zmiany.

Hybrydowe biura

– Pandemia zmieni na sta³e sposób naszego myœlenia o pracy, o przywództwie, o biurach. Ktoœ, kto nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, bêdzie mia³ problem – przewiduje Guziak, przypominaj¹c, ¿e 62 proc. pracowników (w Polsce 57 proc.) chcia³oby ju¿ na sta³e czêœciej pracowaæ zdalnie. Najchêtniej jeden, dwa dni w tygodniu. Oznacza to, ¿e firmy jak najszybciej powinny zabraæ siê za opracowanie hybrydowego modelu pracy, który nie polega tylko na opracowaniu grafiku obecnoœci w biurze. Ten nowy model pracy bêdzie wymaga³ innego podejœcia do organizacji pracy i przestrzeni biurowej, do oceny efektywnoœci i motywowania ludzi. Potrzebny bêdzie nowy model przywództwa bazuj¹cego na zaufaniu.

Problem mog¹ mieæ mened¿erowie, którym trudno by³o siê pogodziæ z przejœciem na zdalne zarz¹dzanie ludŸmi i utrat¹ bezpoœredniej, fizycznej kontroli nad podw³adnymi. Oni bêd¹ potrzebowaæ wsparcia, by umieæ wykorzystaæ autonomiê pracowników i kierowaæ nimi bez uciekania siê do mikrozarz¹dzania.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned