Poland

Pracownicy sądów apelują do premiera ws. szczepień

Organizacja zwi¹zkowa wyst¹pi³a z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o w³¹czenie pracowników s¹dów i prokuratury do pierwszego etapu szczepieñ przeciwko COVID-19.

NSZZ "Solidarnoœæ" Pracowników S¹downictwa i Prokuratury odwo³uje siê do zmienionego w czwartek rozporz¹dzenia, które przewiduje, ¿e prokuratorzy i asesorzy prokuratury zostan¹ zaszczepieni w pierwszej grupie.

Organizacja zwróci³a siê o rozszerzenie grupy o pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz pracowników s¹dów powszechnych.

W piœmie zwrócono uwagê na fakt, ¿e nie tylko prokuratorzy i asesorzy prokuratury s¹ szczególnie nara¿eni na emisjê koronawirusa i kontakt z osobami potencjalnie zaka¿onymi. Urzêdnicy asystenci i inni pracownicy stanowi¹ integraln¹ czêœæ pracy prokuratorskiej i maj¹ sta³y i bezpoœredni kontakt z obywatelami. Aby zapewniæ sprawne funkcjonowanie prokuratur ka¿dy z pracowników powinien mieæ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do programu szczepieñ ochronnych w tym samym etapie - wskazuje "Solidarnoœæ".

Zaznaczono tak¿e, ¿e decyzj¹ Ministra Finansów z 26 listopada 2020 r. zablokowano wydatki bud¿etu pañstwa w zakresie s¹downictwa powszechnego w kwocie prawie 164 mln z³ z przeznaczeniem na przeciwdzia³anie COVID-19, zakup szczepionki i przeprowadzenie procesu szczepieñ.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before