Poland

Pracodawcy rozdarci między biurem a home office

Adobe Stock

Chocia¿ 80 proc. zdalnych pracowników nie chce na sta³e wróciæ do biura, to po³owa firm nie wybra³a jeszcze modelu dzia³ania po pandemii. Barier¹ s¹ problemy z ocen¹ efektywnoœci zdalnej pracy.

Niezale¿nie od bran¿y wiêkszoœæ firm w czasie pandemii przenios³a przynajmniej niektórych pracowników na pracê zdaln¹. Co prawda najwiêcej, bo ponad dwie trzecie, pracodawców zdecydowa³o siê na tzw. model hybrydowy (czêœciowo z biura, a czêœciowo z domu), ale co trzeci wys³a³ niemal ca³¹ za³ogê na home office – wynika z udostêpnionego „Rzeczpospolitej" badania firmy EY Polska. W listopadzie 2020 r. objê³o ono 247 przedsiêbiorstw stosuj¹cych w czasie pandemii pracê zdaln¹, a konkretnie ich mened¿erów albo dyrektorów HR.

Jesieni¹ zesz³ego roku ju¿ wiêkszoœæ z nich mówi³a o integracji home office w ramach funkcjonowania firmy. Nie mog¹c siê doczekaæ ustawowych uregulowañ (przed³u¿aj¹cej siê nowelizacji kodeksu pracy), ponad po³owa firm sama wdro¿y³a oficjalny regulamin zdalnej pracy, a co trzecia mia³a go w planach.

Czytaj tak¿e: Wiêksza elastycznoœæ, bezpieczeñstwo i pilnowanie kosztów

Pomimo to wielu szefów HR nadal nie wiedzia³o pod koniec zesz³ego roku, jaki model pracy ich firma wybierze po wygaœniêciu pandemii. Co prawda tylko 7 proc. badanych wskaza³o, ¿e nie zamierza stosowaæ ju¿ wtedy pracy zdalnej, ale prawie po³owa nie okreœli³a jeszcze jej wymiaru.

Jak twierdz¹ eksperci EY, w¹tpliwoœci co do skali home office mog¹ siê wi¹zaæ m.in. z problemem rzetelnej oceny jego efektywnoœci. Karol RaŸniewski z dzia³u doradztwa HR w EY Polska zwraca uwagê, ¿e chocia¿ w ostatnich miesi¹cach praca poza biurem sta³a siê codziennoœci¹ dla wielu firm, to wci¹¿ jest ona wyzwaniem nie tylko organizacyjnym i prawnym, ale i biznesowym.

Co prawda wiêkszoœæ badanych pracodawców ocenia zdaln¹ pracê pozytywnie, lecz mniej entuzjastycznie ni¿ sami pracownicy. Ci drudzy zwykle wy¿ej oceniaj¹ sw¹ efektywnoœæ w domu ni¿ podczas pracy w biurze, nie kryj¹c jednak, ¿e jest to niekiedy efektem nadgodzin. Z niedawnego sonda¿u agencji zatrudnienia Personnel Service wynika, ¿e 40 proc. zdalnych pracowników pracuje po godzinach.

Z kolei a¿ 63 proc. mened¿erów HR badanych przez EY twierdzi, ¿e efektywnoœæ home office zale¿y od dzia³u albo predyspozycji pracownika. Ponad jedna czwarta z nich uwa¿a, ¿e praca z domu jest równie efektywna jak ta w biurze, lecz tylko 2 proc. twierdzi, ¿e wydajnoœæ zdalnych pracowników jest wy¿sza. Dwukrotnie wiêcej HR-owców ocenia, ¿e pracuj¹cy zdalnie s¹ mniej efektywni ni¿ w biurze.

Problem w tym, ¿e opinie szefów HR rzadko kiedy bazuj¹ na twardych danych. Ponad jedna trzecia badanych firm w ogóle nie mierzy efektywnoœci zdalnej pracy. Pozosta³e najczêœciej opieraj¹ siê na opiniach kierowników (40 proc.) albo na ocenach samych pracowników (36 proc.). Tylko co pi¹ta firma bazuje na rzeczywistych miernikach efektywnoœci, monitoruj¹c KPI i porównuj¹c je do wyników sprzed pandemii.

Tymczasem, zdaniem Karola RaŸniewskiego, to w³aœnie metodyczne podejœcie powinno byæ podstaw¹ przy opracowywaniu nowych modeli organizacji pracy po pandemii. Tym bardziej ¿e wszystko wskazuje na to, ¿e praca zdalna stanie siê integraln¹ czêœci¹ funkcjonowania firm.

Football news:

Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend
Conceicau about the game with Juve: For Porto, only a win is a good result
Andrea Agnelli: Football doesn't meet the needs of the fans. Without competition, we risk losing them
Gothenburg confirmed Gamshik's move. He signed a six-month contract