Poland

Praca zdalna nie eliminuje mobbingu i dyskryminacji

mobbing

Adobe Stock

Obowi¹zkiem pracodawcy jest zapewnienie takiej organizacji pracy, by osoba, która przesz³a zaka¿enie i powraca do pracy, nie by³a, choæby na poziomie faktycznym, stygmatyzowana w zwi¹zku z zakoñczon¹ chorob¹.

Rok 2020 ze wzglêdu na pandemiê koronawirusa przyniós³ pracodawcom wiele wyzwañ zwi¹zanych z organizacj¹ pracy – w tym: umo¿liwienie pracy zdalnej, czy zapewnienie odpowiednich œrodków bezpieczeñstwa i higieny pracy ograniczaj¹cych ryzyko zaka¿enia w zak³adzie pracy. W pocz¹tkowych miesi¹cach pandemii dostosowanie siê do nowych okolicznoœci organizacji pracy by³o jednym z najwa¿niejszych zadañ pracodawców, przy czym nie mo¿na zapominaæ, ¿e pandemia i zwi¹zane z ni¹ bie¿¹ce zadania nie zwolni³y pracodawców z realizacji innych obowi¹zków, które nak³ada na nich kodeks pracy. Mo¿na do nich zaliczyæ obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi czy obowi¹zek respektowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Jak wygl¹da ich realizacja w czasie pandemii, gdy tak wiele zak³adów pracy pracuje zdalnie?

Podstawowe obowi¹zki pracodawcy

Zarówno nakaz przeciwdzia³ania mobbingowi (art. 943 § 1 k.p.), jak i nakaz równego traktowania w zatrudnieniu (ar...

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session