Poland

Praca cudzoziemca zatrudnionego na podstawie oświadczenia

Cudzoziemiec w firmie

Adobe Stock

Pandemia COVID-19 wp³ynê³a na przepisy dotycz¹ce zatrudniania cudzoziemców. Najwa¿niejszym mechanizmem uwzglêdnionym w tarczach jest przed³u¿enie legalnoœci ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawow¹ zasad¹ w polskim systemie prawnym jest obowi¹zek posiadania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce. Jego uzyskanie jest procesem d³ugotrwa³ym (mo¿e zaj¹æ nawet szeœæ do dziewiêciu miesiêcy) i doœæ uci¹¿liwym (wymagany jest np. tzw. test rynku pracy).

Wyj¹tki od zasady

Zezwolenie na pracê nie zawsze jest jednak wymagane. Z tego obowi¹zku zwolnieni s¹:

- cudzoziemcy posiadaj¹cy zezwolenie na pobyt sta³y w Rzeczypospolitej Polskiej,

- obywatele Unii Europejskiej oraz

- wykonuj¹cy pracê na podstawie oœwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (okreœlanego jako procedura uproszczona albo "procedura oœwiadczeniowa").

Ta ostatnia grupa cudzoziemców jest najliczniejsza.

Uproszczona procedura zatrudniania nie dotyczy wszystkich cudzoziemców. Mog¹ z niej korzystaæ obywatele: 1) Armenii; 2) Bia³orusi; 3) Gruzji; 4) Mo³dawii; 5) Rosji; 6) Ukrainy. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca na podstawie oœwiadczenia o powierzeniu wyko...

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals