Poland

PPK w budżetówce: Z przetargiem czy bez? Procedura zakładania po uchwaleniu tarczy 4.0

Pierwszym krokiem w celu założenia pracowniczych planów kapitałowych jest wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała środkami gromadzonymi przez uczestników PPK i z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru tego dokonuje się spośród instytucji finansowych umieszczonych na portalu PPK. Procedura różni się w zależności od tego, czy w danym podmiocie zatrudniającym (w praktyce u danego pracodawcy) działa zakładowa organizacja związkowa, czy też nie. Podmioty zatrudniające, w których działa zakładowa organizacja związkowa, dokonują wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z tą organizacją. Podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, dokonuje wyboru w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych (przede wszystkim pracowników). Taka reprezentacja powinna zostać wyłoniona w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy.

Kryteria wyboru

Decyzja o tym, jaką instytucję finansową wybrać, powinna zostać dokonana w szczególności na podstawie:

– mając przy tym na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. A ten w poszczególnych zakładach pracy może być różnie rozumiany. Może to być np. niski poziom opłat pobieranych od uczestników, poziom obsługi uczestników i narzędzia im oferowane przez instytucje finansowe (np. dostęp przez aplikacje), ale też dodatkowe świadczenia zapewniane przez instytucje finansowe (np. zniżki na ubezpieczenia czy inne produkty finansowe).

Gdy brak konsensusu

Jeśli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK (czyli na miesiąc przed 26 marca 2021 r.), nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, podmiot zatrudniający jest uprawniony wybrać taką instytucję samodzielnie. Następnie zawierana jest umowa o zarządzanie PPK i finalnie umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

W przypadku jednostek organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego tarcza 4.0 rozszerzyła kompetencje w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. W konsekwencji przysługują one nie tylko kierownikom tych jednostek, lecz również wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, zarządom powiatów oraz województw. Jeśli zdecydują się z tej kompetencji skorzystać, mogą dokonać wyboru instytucji finansowej w imieniu danego podmiotu, współdziałając oczywiście ze stroną społeczną tej jednostki. Jeśli zaś strony nie dojdą do porozumienia i nie wybiorą we wskazanym terminie instytucji finansowej, wówczas w jednostkach organizacyjnych danej jednostki samorządu terytorialnego wyboru dokonuje działający w ich imieniu wójt, burmistrz prezydent miasta, zarząd powiatu albo województwa. Ale nawet wówczas, gdy włodarz zdecyduje się zaangażować w wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK w danej jednostce, po stronie tej jednostki pozostają wszelkie pozostałe kwestie związane z tworzeniem PPK, takie jak powołanie reprezentacji osób zatrudnionych (jeśli nie działa w zakładzie pracy organizacja związkowa), podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, czy też dokonywanie wpłat do instytucji finansowej.

Kompetencje w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK przysługują nie tylko kierownikom tych jednostek samorządowych, lecz także wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, zarządom powiatów oraz województw. Mogą oni dokonać wyboru instytucji finansowej w imieniu danego podmiotu, współdziałając ze stroną społeczną tej jednostki.

Nowe prawo zamówień

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. stosowanie prawa zamówień publicznych do umów o zarządzanie PPK jest wyłączone. Od 1 stycznia 2021 r., w związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych (p.z.p.), które już nie przewiduje takiego wyłączenia, zasada ta ulega zasadniczej zmianie. Jednocześnie dodany na mocy tarczy 4.0 do ustawy o PPK art. 7 ust. 2a precyzuje, że do umów o zarządzanie PPK oraz do umów o prowadzenie PPK nie stosuje się reżimu prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż progi unijne, o których tam mowa. Tym samym od 1 stycznia 2021 r. możliwość niestosowania procedur przetargowych będzie dotyczyła tylko tych sytuacji, gdy wartość zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych. Aktualnie progi te wynoszą 139 tys. euro (593 432,7 zł) dla zamówień w administracji centralnej i 214 tys. euro (913 630,2 zł) dla zamówień w administracji samorządowej.

Z założenia zmiany wprowadzone tarczą 4.0 miały na celu usprawnienie procesu wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w efekcie mocno go skomplikowały, rodząc w szczególności pytania o to, jak ustalić wartość zamówienia na świadczenie usług związanych z PPK, a także czy po 1 stycznia 2021 r. dopuszczalne będzie zawarcie przez te podmioty umowy o zarządzanie PPK na czas nieokreślony.


Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick