Poland

Powtórka z niemieckiej rozrywki

materiaay prasowe

Mroczny serial „Dark" nale¿y do najwiêkszych przebojów Netfliksa. A kiedy coœ siê udaje, Netflix stara siê to powtórzyæ. Tak w³aœnie narodzi³a siê „Równonoc", duñski serial bazuj¹cy na zbli¿onej konwencji, ³¹cz¹cej krymina³, thriller, horror, a nawet widowisko fantasy wykorzystuj¹ce lokalne, pogañskie wierzenia. Szkoda tylko, ¿e pozbawione z³o¿onoœci, która cechowa³a niemiecki orygina³.

G³ówna bohaterka, Astrid, pracuje w rozg³oœni radiowej. Niedawno rozsta³a siê z mê¿em, nie ma te¿ wielu przyjació³. Prawdopodobnie wci¹¿ zmaga siê z traum¹ z dzieciñstwa – kiedy mia³a kilka lat, w jej rodzinnym miasteczku dosz³o do tragedii. Podczas wycieczki autokarowej zniknê³a grupka nastolatków, w tym Ida, starsza siostra Astrid. Nikt nie wie, co ich spotka³o. Z wyjazdu wróci³o zaledwie troje dzieci i ¿adne z nich nie potrafi³o wyjaœniæ, co sta³o siê z pozosta³ymi. Teraz, po ponad 20 latach, jedno z nich podejmuje próbê kontaktu z bohaterk¹.

Akcja „Równonocy" toczy siê w kilku przestrzeniach czasowych. Wspó³czeœnie œledzimy prywatne œledztwo Astrid, ale podgl¹damy te¿ jej siostrê, Idê, tu¿ przed znikniêciem. Dowiadujemy siê równie¿, jak to wydarzenie wp³ynê³o na losy rodziny. To nie przypadek – twórcy staraj¹ siê zag³êbiæ w psychikê bohaterów, pokazaæ ró¿ne sposoby godzenia siê ze strat¹. Wiele uwagi poœwiêcaj¹ te¿ pogarszaj¹cej siê kondycj...

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen