Poland

Powtórka z łapanki lekarzy

Szefowie sto³ecznych placówek dostali jeden dzieñ na wytypowanie medyków do pracy w Szpitalu Po³udniowym. – Nie jesteœmy sprzêtem medycznym – oponuj¹ lekarze.

„Zwracam siê z proœb¹ o przekazanie do 9 marca (godz. 9) listy co najmniej 5 lekarzy (co najmniej 1-2 anestezjologów) i 10 pielêgniarek, którym Wojewoda Mazowiecki wyda decyzje oddelegowuj¹ce do pracy w Szpitalu Po³udniowym" – takie pismo trafi³o w poniedzia³ek do dyrektorów szpitali, dla których organem za³o¿ycielskim jest m.st. Warszawa.

Zarz¹dzaj¹cy szpitalami za³amali rêce: – Je¿eli bêdê zmuszona oddelegowaæ choæ jednego pracownika, szpital bêdzie do zamkniêcia. Ju¿ w marcu ledwo dopiêliœmy grafiki – mówi Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Urzêdnicy zaznaczyli, ¿e w przypadku odmowy wojewoda sam wybierze lekarzy, którym wyda decyzjê o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu Covid-19. Tak¹ mo¿liwoœæ daje mu ustawa o chorobach zakaŸnych.

A by³y wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki ostrzega, ¿e wyjêcie personelu szpitala zaburzy jego funkcjonowanie, nie gwarantuj¹c uruchomienia nowej jednostki: – Powstanie chaos.

– ¯¹daj¹c przekazania z dnia na dzieñ lekarzy, nie daj¹ szpitalom czasu na przystosowanie, a lekarzom na decyzje. Lekarze to nie sprzêt medyczny – mówi £ukasz Jankowski, prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. I przypomina decyzje z wiosny, kiedy do pracy przy covidzie wojewodowie wysy³ali medyków zwolnionych z niej ustawowo, a nawet ju¿ nie¿yj¹cych.

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz t³umaczy, ¿e choæ ju¿ w styczniu urz¹d przekaza³ spó³ce Solec, która zarz¹dza Szpitalem Po³udniowym, listê 235 ochotników gotowych podj¹æ pracê w placówce, ta ponownie zwróci³a siê do wojewody z proœb¹ o oddelegowanie lekarzy do pracy. Urz¹d postanowi³ wiêc do niej skierowaæ lekarzy z miejskich szpitali. – Poprosiliœmy, by placówki same wytypowa³y te osoby – wyjaœnia.

Rzecznik sto³ecznego ratusza Karolina Ga³ecka twierdzi, ¿e Urz¹d Miasta nie dosta³ takiej listy. – Jeœli pan wojewoda wskazuje 235 chêtnych, to dlaczego prosi nas o wskazanie osób z naszych szpitali? Gdybyœmy mieli wystarczaj¹co du¿o personelu, sami byœmy go oddelegowali – t³umaczy. I dodaje, ¿e miasto wci¹¿ prowadzi rekrutacjê personelu do Szpitala Po³udniowego.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them